Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

Slutredovisning vid likvidation - gratis mall, tips, regler och instruktioner

Bild av Slutredovisning vid likvidation Slutredovisning vid likvidation är en gratis mall som kan användas av en likvidator för att redovisa avvecklingen under likvidationsperioden och skiftet vid likvidationsperiodens slut.

Ett aktiebolag kan frivilligt gå i likvidation via ett beslut på en bolagsstämma. Ett aktiebolag kan även tvingas i likvidation via beslut från Bolagsverket eller allmän domstol. En tvångslikvidation kan beslutas om ett aktiebolag inte uppfyller de krav som ställs på aktiebolag eller om mer än halva aktiekapitalet är förbrukat.

Om styrelsen eller en aktieägare anser att ett aktiebolag skall likvideras så skall ett förslag till beslut utformas och en kallelse till bolagsstämma ske. I kallelsen skall det huvudsakliga innehållet i förslaget anges. Ett förslag till beslut ska enligt aktiebolagslagen (2005:551) innehålla skälen för likvidation och vilka alternativ som finns, från vilken dag likvidationen föreslås gälla, den beräknade tidpunkten för skiftet, skiftesbeloppets beräknade storlek och eventuellt vem som föreslås till likvidator.

Bolagsstämman kan med enkel majoritet (mer än 50 % av rösterna) ta beslut om likvidation, vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Bolagsstämman utser någon som ska anmäla beslutet för registrering till Bolagsverket. Bolagsstämman kan i samband med sitt beslut om likvidation lämna förslag på likvidator till Bolagsverket. När likvidationen har registrerats hos Bolagsverket så utses en likvidator av Bolagsverket.

En likvidator blir firmatecknare i aktiebolaget och ersätter styrelsen, den verkställande direktören och särskilda firmatecknare. En likvidator har till uppgift att avveckla aktiebolaget och ska ansöka om kallelse på okända borgenärer hos Bolagsverket, upprätta och ge in årsredovisningar under likvidationen, förvandla bolagets egendom till pengar i den utsträckning det behövs för likvidationen, betala aktiebolagets skulder, lägga fram en slutredovisning på en bolagsstämma och anmäla att likvidationen är avslutad.

Styrelsen och verkställande direktören ska lämna en avgångsredovisning för tiden från den senaste framlagda årsredovisningen till dess att likvidatorn tillträdde.

När anmälningstiden i kallelsen på okända borgenärer har löpt ut och alla kända skulder har betalats så skall likvidatorn skifta aktiebolagets återstående tillgångar till bolagets aktieägare. Därefter ska likvidatorn kalla till den sista bolagsstämman och lägga fram sin slutredovisning. När slutredovisningen har lagts fram på bolagsstämman är aktiebolaget upplöst.

Likvidatorn skall genast efter den sista bolagsstämman anmäla till Bolagsverket att likvidationen är avslutad.

Uppdaterad: 2022-11-22 | Skapad av Mallar.biz | 15 061
Ladda hem protokoll vid framläggande av slutredovisning »
Ladda hem slutredovisning likvidation »
Ladda hem försättsblad till slutredovisning »
Etiketter för denna mall: » aktiebolag » likvidation » protokoll » redovisning » revision » word

Utvalda mallar

Gåvobrev (104 960)
Arvskifte (82 879)
Testamente (46 889)
Bouppteckning (32 665)
Samboavtal (30 997)
Äktenskapsförord (20 496)
Anställningsavtal (19 115)
juridiskadokument.nu