Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

Anställningsavtal - gratis mall, tips, regler och instruktioner

Bild av Anställningsavtal Anställningsavtal är en gratis mall som kan användas för att upprätta ett skriftligt avtal om anställning mellan en arbetstagare och en arbetsgivare.

I ett anställningsavtal framgår de villkor och regler som den anställde och arbetsgivaren har kommit överens om och som skall gälla under anställningstiden. Ett avtal om anställning är ogiltigt i den mån det upphäver eller inskränker arbetstagarnas rättigheter enligt lagen om anställningsskydd (1982:80). Ett anställningsavtal är också ogiltigt i den mån det innehåller villkor som är sämre än de villkor som framgår av ett kollektivavtal som arbetsgivaren är bunden av.

Lagen om anställningsskydd (1982:80) är tillämplig för arbetstagare i allmän eller privat tjänst med undantag för företagsledare, närstående till arbetsgivaren, anställda som arbetar i arbetsgivarens hushåll, arbetstagare med särskilt anställningsstöd och arbetstagare med lärlingsanställning. Ett kollektivavtal får innehålla avvikelser från lagen om anställningsskydd (1982:80) när det gäller vissa av lagens paragrafer.

En arbetsgivare är enligt lagen om anställningsskydd (1982:80) skyldig att lämna skriftlig information till arbetstagaren om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsförhållandet senast en (1) månad efter det att arbetstagaren har börjat arbeta hos arbetsgivaren. Denna skyldighet gäller dock inte om anställningstiden är kortare än 3 veckor.

Arbetsgivaren skall åtminstone lämna följande information till arbetstagaren enligt lagen om anställningsskydd (1982:80):

6 c § Senast en månad efter det att arbetstagaren har börjat arbeta skall arbetsgivaren lämna skriftlig information till arbetstagaren om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet eller anställningsförhållandet. Om anställningstiden är kortare än tre veckor, är arbetsgivaren inte skyldig att lämna sådan information.

Informationen skall innehålla åtminstone följande uppgifter:
1. Arbetsgivarens och arbetstagarens namn och adress, anställningens tillträdesdag samt arbetsplatsen.
2. En kort specificering eller beskrivning av arbetstagarens arbetsuppgifter och yrkesbenämning eller tjänstetitel.
3. Om anställningen gäller tills vidare eller för begränsad tid eller om den är en provanställning samt
a) vid anställning tills vidare: de uppsägningstider som gäller,
b) vid anställning för begränsad tid: anställningens slutdag eller de förutsättningar som gäller för att anställningen skall upphöra och vilken form av tidsbegränsad anställning som anställningen avser,
c) vid provanställning: prövotidens längd.
4. Begynnelselön, andra löneförmåner och hur ofta lönen skall betalas ut.
5. Längden på arbetstagarens betalda semester och längden på arbetstagarens normala arbetsdag eller arbetsvecka.
6. Tillämpligt kollektivavtal, i förekommande fall.

De uppgifter som avses i andra stycket 3 a, 3 b i fråga om förutsättningarna för anställningens upphörande, 4 och 5 får, om det är lämpligt, lämnas i form av hänvisningar till lagar, andra författningar eller kollektivavtal som reglerar dessa frågor. Lag (2006:440).


Om en arbetstagare stationeras utomlands skall även följande information lämnas till den anställde enligt lagen om anställningsskydd (1982:80):

6 d § I fråga om arbetstagare som stationeras utomlands skall arbetsgivaren, om stationeringen avses pågå längre tid än en månad, före avresan lämna skriftlig information till arbetstagaren enligt 6 c §, om det inte redan har skett.

Arbetsgivaren skall före avresan även lämna skriftlig information till arbetstagaren om åtminstone
1. anställningstiden utomlands,
2. den valuta i vilken lönen skall betalas,
3. i förekommande fall, de kontantersättningar och naturaförmåner som följer av utstationeringen,
4. i förekommande fall, villkoren för hemresa, samt
5. i förekommande fall, de villkor som blir tillämpliga enligt 8 § lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare.

De uppgifter som avses i 2 och 3 får, om det är lämpligt, lämnas i form av hänvisningar till lagar, andra författningar eller kollektivavtal som reglerar dessa frågor.
Lag (2006:439).


Ett anställningsavtal gäller tills vidare enligt lagen om anställningsskydd (1982:80). Avtal om tidsbegränsad anställning kan dock träffas för allmän visstidsanställning, för vikariat, för säsongsarbete och när arbetstagaren har fyllt 67 år. Avtal får även träffas om tidsbegränsad provanställning, om prövotiden är högst sex månader.

Anställningsavtal som gäller tills vidare kan sägas upp av arbetsgivaren eller arbetstagaren för att upphöra efter en viss uppsägningstid enligt lagen om anställningsskydd (1982:80). En tidsbegränsad anställning upphör utan föregående uppsägning vid anställningstidens utgång eller när arbetet är slutfört. Ett anstälningsavtal för en tidsbegränsad anställning kan innehålla uppgift om den uppsägningstid som skall gälla under anställningstiden. En provanställning får upphöra utan uppsägningstid innan prövotiden har gått ut om inget annat har avtalats.

Om en arbetstagare under en femårsperiod har varit anställd hos arbetsgivaren antingen i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år, eller som vikarie i sammanlagt mer än två år, övergår anställningen till en tillsvidareanställning enligt lagen om anställningsskydd (1982:80).

Anställningsavtalet är viktigt både för den anställde och arbetsgivaren, för att undvika och reda ut tvister som kan uppstå mellan arbetsgivaren och den anställde gällande anställningsvillkor, arbetsvillkor och förhållningsregler. Anställningsavtalet skall skrivas under av både den anställde och arbetsgivaren och dessa skall erhålla ett exemplar var av avtalet.

Uppdaterad: 2022-11-24 | Skapad av Mallar.biz | 18 660
Ladda hem anställningsavtal »
Etiketter för denna mall: » anställning » avtal » jobb » kontrakt » lön » personal » word

Utvalda mallar

Gåvobrev (103 459)
Arvskifte (81 532)
Testamente (46 241)
Bouppteckning (32 054)
Samboavtal (29 591)
Äktenskapsförord (19 755)
Anställningsavtal (18 660)
juridiskadokument.nu