Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

Samboavtal - gratis mall, tips, regler och instruktioner

Bild av Samboavtal

Samboavtal är en gratis mall för att upprätta ett avtal mellan två personer som lever i ett samboförhållande. Ett avtal mellan sambos upprättas och undertecknas främst för att reglera de ekonomiska förhållandena samborna emellan.


Vad är sambor?

Sambor är enligt sambolagen (2003:376) två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och som har ett gemensamt hushåll. Sambolagen gäller endast samboförhållanden där ingen av samborna är gift. Ett samboförhållande upphör enligt sambolagen (2003:376) om minst en av samborna ingår äktenskap, om samborna flyttar isär eller om någon av samborna dör. Ett samboförhållande upphör också enligt sambolagen (2003:376) om en sambo ansöker om förordnande av bodelningsförrättare, ansöker om rätt att få bo kvar i bostaden eller väcker talan om övertagande av bostad. När ett samboförhållande upphör företas en bodelning, antingen som bodelning mellan sambors eller som bouppteckning vid dödsfall.


Sambolagen

Sambolagen (2003:376) gäller för sambors gemensamma bostad och bohag. Sambors gemensamma bostad och bohag är enligt sambolagen (2003:376) samboegendom om egendomen har förvärvats för gemensam användning och inte omfattas av undantag enligt 4:e eller 9:e paragrafen i sambolagen. Sambolagen (2003:376) gäller i sin helhet för sambor som inte har avtalat bort hela eller delar av sambolagen genom ett samboavtal. Sambolagen (2003:376) innehåller bland annat regler om sambors egendom och hur egendom skall fördelas när ett samboförhållande upphör.


Samboegendom

Sambors egendom är inte helt och hållet gemensam såsom är fallet i ett äktenskap. Sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom om denna har förvärvats för gemensam användning enligt sambolagen (2003:376). Egendom som inte är samboegendom är sambornas enskilda egendom, enskild egendom fördelas inte lika mellan samborna vid en bodelning. Det som en sambo förvärvar genom ett villkor om att egendomen skall vara enskild egendom är en sambos enskilda egendom enligt sambolagen (2003:376). Samboegendom kan vara fast egendom såsom en fastighet, nyttjanderätt, bostadsrätt, hyresrätt, byggnad och lösöre såsom möbler och hushållsmaskiner. Det spelar ingen roll vem som har betalat för eller äger gemensam bostad eller bohag, villkoret för att det skall vara samboegendom är att det har förvärvats för gemensam användning. Sådant bohag som uteslutande används för den ena sambons bruk och egendom som huvudsakligen används för fritidsändamål anses inte vara samboegendom enligt sambolagen (2003:376)


Bodelning

Samboegendom skall fördelas mellan samborna genom bodelning när ett samboförhållande upphör av ett annat skäl än att samborna ingår äktenskap med varandra enligt sambolagen (2003:376), detta under förutsättning att någon av samborna begär detta. En bodelning måste begäras senast 1 år efter att samboförhållandet upphörde, om en av samborna avlider skall bodelning begäras senast när bouppteckningen förrättas.


Avtal mellan sambor

Samborna får enligt sambolagen (2003:376) avtala bort hela eller delar av sambolagen, lagen är dispositiv. Enligt sambolagen (2003:376) får sambor eller blivande sambor avtala om att bodelning inte skall ske eller att viss egendom inte skall ingå i bodelningen. Ett avtal mellan sambor måste upprättas skriftligen och undertecknas av samborna eller de blivande samborna enligt sambolagen (2003:376).Om någon av samborna är underårig eller om avtalet avser egendom som omfattas av förvaltarskap enligt föräldrarbalken skall förmyndarens eller förvaltarens skriftliga medgivande inhämtas enligt sambolagen (2003:376).


Gemensam bostad och bohag

När sambor förvärvar gemensam bostad och gemensamt bohag räcker det inte att bara upprätta ett samboavtal, varje part måste också kunna bevisa vad denne äger. Exempelvis måste ett skuldebrev upprättas mellan samborna om de betalar olika kontantinsats vid förvärv av en gemensam bostad som samborna äger till lika delar.


Övrigt

Sambor har inte underhållsskyldighet mot varandra, ärver inte automatiskt efter varandra, får enbart del av gemensam bostad och bohag vid bodelning och endast mamman har vårdnaden om barnen. Sambor kan skriva testamente för att ärva varandra och skriva framtidsfullmakt i det fall att någon sambo skulle dö.


Om ni inte tycker att vår mall är tillräckligt bra så kan ni istället köpa » ett garanterat juridiskt korrekt samboavtal på juridiskadokument.nu. Mallarna på juridiskadokument.nu är upprättade av jurister på Thorlund Juristbyrå.

Uppdaterad: 2023-09-27 | Skapad av Mallar.biz | 30 489
Ladda hem samboavtal »
Etiketter för denna mall: » arv » avtal » dödsbo » fastighet » kontrakt » rättegång » tvist » word » bodelning

Utvalda mallar

Gåvobrev (104 255)
Arvskifte (82 169)
Testamente (46 675)
Bouppteckning (32 371)
Samboavtal (30 489)
Äktenskapsförord (20 214)
Anställningsavtal (18 902)
juridiskadokument.nu