Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

Bouppteckning - gratis mall, tips, regler och instruktioner

Bild av Bouppteckning Bouppteckning är en gratis mall för att upprätta och förrätta en bouppteckning i ett dödsbo efter en avliden person. En bouppteckning skall förrättas senast tre månader efter dödsfallet om inte Skatteverket efter ansökan förlänger tiden med hänsyn till boets beskaffenhet eller annan särskild orsak.

En bouppteckning är en skriftlig förteckning över dödsbodelägarna och den avlidnes tillgångar och skulder. Dödsbodelägarna är släktingar till den avlidne eller personer som är upptagna i den avlidnes testamente. Om det inte finns någon fast egendom eller tomträtt i dödsboet och tillgångarna inte räcker till annat än begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet så behöver inte en bouppteckning upprättas om denna ersätts av en dödsboanmälan från Socialnämnden.

I bouppteckningen skall följande uppgifter framkomma:
- datum för förrättningen (upprättandet)
- den dödes fullständiga namn
- personnummer och samordningsnummer enligt folkbokföringslagen
- hemvist
- dödsdag
- namn och hemvist för dem som har kallats till förrättningen

En bouppteckning föregås av en boutredning som genomförs av dödsbodelägarna eller en särskild boutredningsman. I en boutredning identifieras den avlidnes tillgångar och skulder och det är den som bäst känner till dödsboets egendom som skall lämna uppgift om detsamma. En bouppteckning skall upprättas av två förrättningsmän vilka också skall intyga att värderingen av tillgångar och skulder har gjorts på ett riktigt sätt.

Dödsbodelägare som förvaltar egendomen, boutredningsman eller testamentsexekutor skall bestämma tid och ort för bouppteckning samt utse två kunniga och trovärdiga gode män att förrätta den. Samtliga delägare skall kallas i god tid till förrättningen. Den efterlevande maken eller sambo till den avlidne skall alltid kallas. Om arvslott skall tillfalla någon först efter att arvinge eller universell testamentstagare avlidit skall även den kallas som vid tiden för bouppteckningen är närmast att ta arv eller testamente.

En bouppteckning skall inlämnas till skatteverket inom en månad efter upprättandet för registrering. En bouppteckning utgör underlag för arvskifte av dödsboets egendom till dödsbodelägarna.

Uppdaterad: 2022-11-24 | Skapad av Mallar.biz | 32 664
Ladda hem bouppteckning »
Etiketter för denna mall: » arv » dödsbo » fastighet » rättegång » tvist » word » äktenskap

Utvalda mallar

Gåvobrev (104 956)
Arvskifte (82 876)
Testamente (46 883)
Bouppteckning (32 664)
Samboavtal (30 995)
Äktenskapsförord (20 496)
Anställningsavtal (19 115)
juridiskadokument.nu