Gratis mallar
Meny Sök Gratis mallar

Kallelse till föreningsstämma i ekonomisk förening | Gratis mall

Kallelse till föreningsstämma i ekonomisk förening | Gratis mall

Kallelse till föreningsstämma i ekonomisk förening är en gratis mall för inbjudan till en stämma i en ekonomisk förening. Samtliga medlemmar i en ekonomisk förening har rätt att delta på en föreningsstämma och skall kallas i god tid i förväg.

Följande finns att läsa om kallelse till föreningsstämma i kapitel 7 i lagen om ekonomiska föreningar:
16 § Kallelse till en ordinarie föreningsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före föreningsstämman.

I stadgarna får det bestämmas att kallelse till en ordinarie föreningsstämma får utfärdas senare än vad som anges i första stycket, dock senast två veckor före föreningsstämman. Lag (2016:108).

Extra föreningsstämma
17 § Kallelse till en extra föreningsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före föreningsstämman.

Kallelse till en extra föreningsstämma ska dock utfärdas senast fyra veckor före föreningsstämman om stämman ska behandla
1. en fråga om ändring av stadgarna,
2. en fråga om likvidation, eller
3. en fråga om att föreningen ska gå upp i en annan juridisk person genom fusion.

I stadgarna får det bestämmas att kallelse till en sådan föreningsstämma som avses i andra stycket får utfärdas senare än vad som anges där, dock senast två veckor före föreningsstämman. Lag (2016:108).

20 § Medlemmarna ska kallas till föreningsstämman på det sätt som har bestämts i stadgarna. Kallelse ska även skickas med post till varje medlem vars postadress är känd för föreningen, om
1. ordinarie föreningsstämma ska hållas på en annan tid än som har bestämts i stadgarna,
2. stämman ska behandla en fråga om en ändring av stadgarna som innebär

a) att en medlems förpliktelse att betala insatser eller avgifter till föreningen ökas,
b) att en medlems rätt till föreningens vinst inskränks,
c) att en medlems rätt till föreningens behållna tillgångar vid dess upplösning inskränks,
d) att en medlems rätt att få ut belopp enligt 4 kap. 1, 3 eller 4 § inskränks och denna ändring ska gälla även för dem som var medlemmar i föreningen när frågan avgjordes, eller

e) att en medlems rätt att gå ur föreningen försämras och denna ändring ska gälla även för dem som var medlemmar i föreningen när frågan avgjordes, eller
3. stämman ska ta ställning till om föreningen ska gå i likvidation eller gå upp i en annan juridisk person genom fusion.

I 1 kap. 8 § anges när kallelse får ske med elektroniska hjälpmedel. Lag (2016:108).

Kallelsens innehåll
21 § Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för föreningsstämman. I kallelsen ska de ärenden som ska behandlas på föreningsstämman tydligt anges.

Om ett ärende avser ändring av stadgarna, ska det huvudsakliga innehållet i förslaget till ändringen anges i kallelsen.

I 6 § finns bestämmelser om kallelsens innehåll när medlemmarna ska kunna utöva rösträtt vid föreningsstämman genom poströstning. Lag (2016:108).


Den här mallen för kallelse till föreningsstämma i ekonomisk förening kan användas för kallelse till både ordinarie och extra föreningsstämma.

Uppdaterad: 2017-02-06 | Skapad av Mallar.biz | 1 421
Etiketter för denna mall: » årsredovisning » bokslut » förening » protokoll » redovisning » revision » sammanträde » word
doxservr.se juridiskadokument.nu