Gratis mallar
Meny Sök Gratis mallar

Protokoll vid ordinarie föreningsstämma i bostadsrättsförening | Gratis mall

Protokoll vid ordinarie föreningsstämma i bostadsrättsförening | Gratis mall

Protokoll vid ordinarie föreningsstämma i bostadsrättsförening är en gratis mall för att upprätta ett skriftligt protokoll med de beslut som har fattats på en ordinarie stämma i en bostadsrättsförening. En ordinarie föreningsstämma hålls en gång per verksamhetsår och utgör det huvudsakliga organet för medlemmarnas inflytande och beslutsfattande.

Medlemmarna utnyttjar sin rösträtt på en ordinarie föreningsstämma för att fastställa resultaträkningar och balansräkningar, besluta om hur resultatet skall disponeras, besluta om ansvarsfrihet för styrelsen samt ta beslut i andra ärenden. Varje bostadsrätt har enligt bostadsrättslagen, Bostadsrättslag (1991:614), en röst om inget annat har bestämts i föreningens stadgar. Ett protokoll för ordinarie föreningsstämma dokumenterar de frågor och beslut som tagits upp på stämman och protokollet skrivs under av stämmans ordförande och justeringsmän.

Följande finns att läsa om ordinarie föreningsstämma för bostadsrättsförening i kapitel 9 i bostadsrättslagen:
14 § Bestämmelserna om föreningsstämman i 7 kap. lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar gäller i tillämpliga delar för bostadsrättsföreningar med följande undantag:
1. Om flera medlemmar har en bostadsrätt gemensamt har de endast en röst, om inte något annat bestämts i stadgarna.
2. Föreningsstämmans befogenheter får inte överlämnas åt särskilt valda fullmäktige.
3. Bestämmelserna i 23--25 §§ gäller i stället för 7 kap. 14 och 15 §§ lagen om ekonomiska föreningar.


Följande finns att läsa om ordinarie föreningsstämma i kapitel 7 i lagen om ekonomiska föreningar:
1 § Föreningsmedlemmarnas rätt att besluta i föreningens angelägenheter utövas vid föreningsstämman. Varje medlem har en röst, om inte annat anges i stadgarna. Av 12 § framgår att föreningsstämmans befogenheter kan helt eller delvis överlämnas åt särskilt valda fullmäktige.

2 § En medlems rätt vid föreningsstämman utövas av medlemmen personligen eller den som är medlemmens ställföreträdare enligt lag eller genom ombud med skriftlig, dagtecknad fullmakt.

Endast medlemmens make eller sambo eller annan medlem får vara ombud, om inte annat anges i stadgarna. Är medlemmen en juridisk person får denne företrädas av ombud som inte är medlem, om inte annat anges i stadgarna. Ingen får som ombud företräda mer än en medlem, om inte annat anges i stadgarna. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet.

En medlem kan vid föreningsstämman medföra högst ett biträde. Endast medlemmens make eller sambo eller annan medlem får vara biträde, om inte annat anges i stadgarna.

4 § Ordinarie föreningsstämma skall hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår. Vid sådan stämma skall styrelsen lägga fram årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i moderförening, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.

Vid stämman skall beslut fattas
1. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i moderförening, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
2. om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
3. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören, samt
4. i andra ärenden som ankommer på stämman enligt denna lag eller stadgarna.

Beslut i en fråga som avses i andra stycket 1--3 skall dock skjutas upp till en fortsatt stämma, om majoriteten eller en minoritet som består av minst en tiondel av samtliga röstberättigade begär det. Sådan stämma skall hållas minst en och högst två månader därefter. Något ytterligare uppskov är inte tillåtet.

Uppdaterad: 2017-02-07 | Skapad av Mallar.biz | 1 188Etiketter för denna mall: » årsredovisning » förening » protokoll » redovisning » revision » sammanträde » wordcomments powered by Disqus

juridiskadokument.nu doxservr.se