Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

Stadgar i ekonomisk förening | Gratis mall

Stadgar för ekonomisk förening är en gratis mall för att upprätta de grundläggande bestämmelser som skall gälla i en ekonomisk förening. En ekonomisk förening måste ha minst 3 medlemmar, styrelse, revisor och ha antagit stadgar.

En ekonomisk förening bildas vid en konstituerande stämma då dess stadgar antas av medlemmarna i föreningen. En ekonomisk förening måste registreras inom sex månader efter att beslut om dess bildande har fattats.

Stadgar i en ekonomisk förening är ett styrdokument för en ekonomisk förening som innehåller bestämmelser om föreningens firma (namn), ändamål och verksamhet, säte, medlemskap, medlemsavgift, insats, styrelse, firmateckning och årsredovisning med mera. Det som måste ingå i stadgarna i en ekonomisk förening står att finna i kapitel 3 i lagen om ekonomiska föreningar enligt nedan:

Obligatoriska uppgifter
1 § Föreningens stadgar ska innehålla uppgifter om
1. föreningens företagsnamn,
2. den ort i Sverige där föreningens styrelse ska ha sitt säte,
3. den verksamhet som föreningen ska bedriva,
4. vilken obligatorisk insats som varje medlem ska delta med, hur insatsen ska fullgöras och i vilken utsträckning som en medlem får delta i föreningen med en överinsats,
5. antalet, eller lägsta och högsta antalet, styrelseledamöter, revisorer och eventuella suppleanter och tiden för deras uppdrag,
6. hur en föreningsstämma ska sammankallas,
7. de ärenden som ska förekomma på en ordinarie föreningsstämma,
8. den tid som föreningens räkenskapsår ska omfatta,
9. grunderna för hur föreningens vinst ska fördelas, och
10. hur föreningens återstående tillgångar ska fördelas när föreningen upplöses. Lag (2018:1692).

Uppgifter om avgifter
2 § Om det ska förekomma regelbundna avgifter till föreningen eller avgifter till föreningen som är beroende av särskilda avgiftsbeslut (medlemsavgifter), ska stadgarna innehålla en uppgift om medlemsavgifternas belopp eller de högsta belopp som avgifterna får bestämmas till.

Om det i föreningen ska förekomma särskilda inträdesavgifter för att utjämna skillnaden mellan den obligatoriska insatsen och en andels värde, ska det anges i stadgarna.

Uppgifter om redovisningsvaluta
3 § Om föreningen ska ha euro som redovisningsvaluta, ska det anges i stadgarna. I så fall ska stadgarna också innehålla en uppgift om att den insats som varje medlem ska delta med i föreningen ska vara bestämd i euro.

Ändring av stadgarna
Vem som beslutar om ändring av stadgarna
4 § Ett beslut om ändring av stadgarna fattas av föreningsstämman.

Anmälan och verkställighet av beslut om ändring av stadgarna
5 § Ett beslut om ändring av stadgarna ska genast anmälas för registrering i föreningsregistret. Beslutet får inte verkställas förrän det har registrerats.

Verkställighet av beslut om stadgeändring som innebär lindrad insatsskyldighet
6 § Ett beslut som innebär att de obligatoriska insatserna minskas eller att medlemmarnas insatsskyldighet enligt stadgarna lindras på något annat sätt får inte verkställas förrän ett år efter registreringen.

Verkan av beslut om stadgeändring mot en medlem som inte har samtyckt till ändringen
7 § Ett beslut om ändring av stadgarna får inte tillämpas mot en medlem som inte har samtyckt till ändringen, om
1. beslutet innebär att
a) medlemmens rätt till föreningens tillgångar vid dess upplösning inskränks,
b) medlemmens rätt att få ut ett belopp enligt 10 kap. inskränks,
c) medlemmens rätt att gå ur föreningen försämras,
d) medlemmens skyldighet att betala insatser eller avgifter till föreningen ökas, eller
e) medlemmens rätt till vinst inskränks, och
2. medlemmen säger upp sitt medlemskap inom en månad från det att beslutet fattades eller, om beslutet fattades av fullmäktige, från det att medlemmen underrättades om beslutet.

I ett sådant fall som avses i första stycket får medlemmen, oavsett vad som är bestämt i stadgarna, gå ur föreningen vid utgången av det räkenskapsår som slutar närmast efter en månad efter uppsägningen. Vid utträdet har medlemmen de rättigheter som en medlem som har gått ur föreningen har enligt 10 kap. 11 § och 13 kap. 2 §.


Du kan använda den här mallen för att upprätta stadgar för din ekonomiska förening enligt de krav som ställs i lagen om ekonomiska föreningar.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2019-11-27 | Skapad av Bolagsverket | 3 914
Ladda hem stadgar i ekonomisk förening »
Etiketter för denna mall: » bolagsbildning » förening » redovisning » revision » word
juridiskadokument.nu