Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

Årsredovisning i mindre företag enligt K2 (BFNAR 2016:10) - gratis mall, tips, regler och instruktioner

Bild av Årsredovisning i mindre företag enligt K2 (BFNAR 2016:10) Årsredovisning i mindre företag enligt K2 (BFNAR 2016:10) är en gratis mall som du kan använda för att upprätta en redovisning i enlighet med bokföringsnämndens allmänna råd för årsredovisning i mindre företag och årsredovisningslagen.

Aktiebolag, ekonomiska föreningar, handelsbolag i vilka en eller flera juridiska personer är delägare, stiftelser som är bokföringsskyldiga och större företag måste avsluta bokföringen med en årsredovisning enligt bokföringslagen (1990:1078).

Bokföringsnämndens rekommendation för mindre företag (BFNAR 2016:10) kan tillämpas av många olika företagsformer. Aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, stiftelser, ideella föreningar, registrerade trosamfund, samfällighetsföreningar, ekonomiska föreningar och bostadsrättsföreningar kan tillämpa BFNAR 2016:10 om de inte är större företag.

Ett företag får upprätta sin årsredovisning i enlighet med BFNAR 2016:10 (K2) om det är ett mindre företag enligt årsredovisningslagen (1995:1554). Mindre företag som är publika aktiebolag, moderföretag i en större koncern, moderföretag som upprättar koncernredovisning, fysiska personer eller dödsbon får dock inte tillämpa BFNAR 2016:10 (K2). Större företag som inte är IFRS-företag får tillämpa BFNAR 2012:1 (K3).

Ett mindre företag är enligt årsredovisningslagen (1995:1554) ett företag som inte är ett större företag. Ett större företag är ett företag vars andelar, teckningsoptioner eller skuldebrev är noterade vid en börs, en auktoriserad marknadsplats eller någon annan reglerad marknad eller företag som uppfyller mer än ett av följande villkor:

a) medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50,
b) företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor,
c) företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor.

Den här mallen för årsredovisning i mindre företa är fullständig med hänsyn till vad som skall finnas med enligt BFNAR 2016:10, det här innebär att du måste anpassa mallen till de poster som förekommer i ditt företag. Den här anpassningen i årsredovisningsmallen innebär förmodligen att mycket måste tas bort. Det finns dock inget som hindrar dig från att lägga till ytterligare beskrivningar och noter utöver de krav som finns.

En årsredovisning i enlighet med BFNAR 2016:10 och årsredovisningslagen (1995:1554) innehåller förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och tilläggsupplysningar med redovisningsprinciper och noter.

Du kan använda en av våra nedladdningsbara mallar för att upprätta en årsredovisning i ett mindre aktiebolag, en mindre ekonomisk förening eller en mindre bostadsrättsförening. Försättsbladet ligger som en separat fil och detta försättsblad kan användas till alla årsredovisningar.

Uppdaterad: 2022-11-23 | Skapad av Mallar.biz | 20 690
Ladda hem försättsblad till årsredovisning »
Ladda hem årsredovisning i aktiebolag »
Ladda hem årsredovisning i bostadsrättsförening »
Ladda hem årsredovisning i ekonomisk förening »
Etiketter för denna mall: » aktiebolag » bokföring » bokslut » förening » rapporter » redovisning » revision » word » årsredovisning

Utvalda mallar

Gåvobrev (104 955)
Arvskifte (82 876)
Testamente (46 882)
Bouppteckning (32 664)
Samboavtal (30 995)
Äktenskapsförord (20 496)
Anställningsavtal (19 115)
juridiskadokument.nu