Gratis mallar
Meny Sök Gratis mallar

Protokoll vid likvidation | Gratis mall

Protokoll vid likvidation | Gratis mall

Protokoll vid likvidation är en gratis mall för att upprätta ett skriftligt protokoll med beslut om likvidation som har fattats på en extra bolagsstämma. Om det finns skäl att hålla bolagsstämma före nästa ordinarie årsstämma kan styrelsen, ägare med mer än 10 % av aktierna tillsammans eller en revisor kalla till extra bolagsstämma.

Vid en extra bolagsstämma kan aktieägarna ta beslut om likvidation genom att rösta i förhållande till det antal röster som deras aktier ger rätt till.

Följande finns att läsa om beslut för likvidation i kapitel 25 i aktiebolagslagen:
Bolagsstämmans beslut om likvidation
1 § Bolagsstämman kan besluta att bolaget skall gå i likvidation.

Majoritetskrav
2 § Ett beslut av bolagsstämman om likvidation är giltigt, om det har biträtts av aktieägare med mer än hälften av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Första stycket gäller inte, om annat föreskrivs i bolagsordningen. Även om det i bolagsordningen föreskrivs kvalificerad majoritet för beslut om likvidation, fattas dock ett sådant beslut med sådan majoritet som anges i första stycket, när det finns grund för tvångslikvidation enligt 11, 12 eller 17 §.

Förslag till beslut
3 § Om bolagsstämman skall pröva en fråga om likvidation, skall styrelsen eller, om förslaget väcks av någon annan, förslagsställaren upprätta ett förslag till beslut.

I förslaget till beslut skall följande uppgifter anges:
1. skälen för att bolaget skall gå i likvidation och vilka alternativ till likvidation som finns,
2. från vilken dag beslutet om likvidation föreslås gälla,
3. den beräknade tidpunkten för skifte,
4. skifteslikvidens beräknade storlek, samt
5. i förekommande fall, vem som föreslås till likvidator.

4 § Om frågan om likvidation inte skall behandlas på årsstämman, skall följande handlingar fogas till förslaget enligt 3 §:
1. en kopia av den årsredovisning som innehåller de senast fastställda balans- och resultaträkningarna, försedd med en anteckning om bolagsstämmans beslut om bolagets vinst eller förlust,
2. en kopia av revisionsberättelsen för det år årsredovisningen avser,
3. en redogörelse, undertecknad av styrelsen, för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning som har inträffat efter det att årsredovisningen lämnades, samt
4. ett yttrande över den redogörelse som avses i 3, undertecknat av bolagets revisor.

Kallelsens innehåll
5 § Kallelsen till bolagsstämman skall ange det huvudsakliga innehållet i förslaget till beslut om likvidation.


Med hjälp av den här mallen kan du dokumentera ett beslut om likvidation som tagits på en extra bolagsstämma. En kopia av detta protokoll skall bifogas likvidationsanmälan till bolagsverket.

Uppdaterad: 2017-02-07 | Skapad av Bolagsverket | 1 344Etiketter för denna mall: » aktiebolag » likvidation » protokoll » rättegång » redovisning » revision » sammanträde » tvist » word
juridiskadokument.nu doxservr.se