Gratis mallar
Meny Sök Gratis mallar

Protokoll vid årsstämma, ordinarie bolagsstämma | Gratis mall

Protokoll vid årsstämma, ordinarie bolagsstämma | Gratis mall

Protokoll vid årsstämma är en gratis mall för att upprätta ett skriftligt protokoll med de beslut som har fattats på en ordinarie bolagsstämma. En årsstämma hålls en gång per räkenskapsår och utgör det huvudsakliga organet för aktieägarnas inflytande och beslutsfattande.

Aktieägarna utnyttjar sin rösträtt på en årsstämma för att fastställa resultaträkningar och balansräkningar, besluta om hur resultatet skall disponeras, besluta om ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör samt ta beslut i andra ärenden. Ett protokoll för årsstämma dokumenterar de frågor och beslut som tagits upp på årsstämman och skrivs under av stämmans ordförande och justeringsmän.

Följande finns att läsa om ordinarie årsstämma i kapitel 7 i aktiebolagslagen:

Ordinarie bolagsstämma
10 § Inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår skall aktieägarna hålla en ordinarie bolagsstämma där styrelsen skall lägga fram årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i moderbolag som är skyldigt att upprätta koncernredovisning, koncernredovisningen och koncern revisionsberättelsen (årsstämma).

11 § Vid årsstämman skall beslut fattas
1. om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt, i ett moderbolag som är skyldigt att upprätta koncernredovisning, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
2. om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
3. om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören, och
4. i annat ärende som bolagsstämman enligt denna lag eller bolagsordningen skall behandla.

I fråga om vissa publika aktiebolag gäller även 61 §.
Lag (2006:562).

12 § I bolagsordningen får det föreskrivas att aktieägarna varje år skall hålla ytterligare en eller flera ordinarie bolagsstämmor.


Med hjälp av den här mallen för protokoll vid årsstämma får ni med de vanligaste punkterna som tas upp på en årsstämma.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2019-11-27 | Skapad av Mallar.biz | 5 075
Etiketter för denna mall: » aktiebolag » årsredovisning » protokoll » redovisning » revision » sammanträde » word
juridiskadokument.nu