Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

Nuvärdekalkyl med internränta och kapitalvärdekvot - gratis mall, tips, regler och instruktioner

Bild av Nuvärdekalkyl med internränta och kapitalvärdekvot Nuvärdekalkyl med internränta och kapitalvärdekvot är en gratis mall för att upprätta en investeringskalkyl enligt nuvärdemetoden och internräntemetoden för ett eller flera investeringsalternativ.

En nuvärdekalkyl är en investeringskalkyl som innebär att man diskonterar alla framtida kassaflöden till nuvärde, värdet idag, genom att använda en kalkylränta. I en nuvärdekalkyl tas hänsyn till grundinvesteringen som inträffar direkt, till inbetalningar och utbetalningar som orsakas av investeringen i framtiden och ett eventuellt restvärde eller utrangeringsvärde när den ekonomiska livslängden är slut. När man tar hänsyn till grundinvesteringen kallas slutresultatet för nettonuvärde och när ingen hänsyn till grundinvesteringen tas så kallas slutresultatet för enbart nuvärde.

Om grundinvesteringen uppstår under flera år så bör man räkna upp varje investering med avkastningskravet (kalkylräntan) för att ta hänsyn till tidsvärdet av pengar. Investerarna kräver normalt avkastning från första dagen, ett investerat belopp för fem år sedan är värt mer än ett investerat belopp idag.

Om nettonuvärdet är positivt är investeringen lönsam och skall därför vidtas, om nettonuvärdet är negativt är investeringen inte lönsam och skall därför inte vidtas. En nuvärdekalkyl kan användas till att jämföra olika investeringsalternativ men svårigheter i jämförbarhet på nettonuvärde kan uppstå då grundinvesteringen eller den ekonomiska livslängden skiljer sig åt mellan olika investeringsalternativ.

För att jämföra olika investeringsalternativ med olika grundinvestering kan man jämföra på måttet kapitalvärdekvot som utgörs av nettonuvärdet i förhållande till grundinvesteringen. Internränta kan användas för att jämföra olika investeringsalternativ med olika stora grundinvesteringar och olika ekonomiska livslängder. Mallen nuvärdekalkyl innehåller beräknade mått för kapitalvärdekvot och internränta.

I mallen nuvärdekalkyl med internränta och kapitalvärdekvot antas reala betalningsströmmar före skatt. När man uppskattar framtida inbetalningar och utbetalningar skall därför ingen hänsyn till kompensation för inflation tas och inte heller skall något avdrag för skatt göras. Då betalningsströmmarna är reala och före skatt är avkastningskravet justerat för både inflation och skatt så att kalkylräntan utgör ett realt avkastningskrav före skatt.

Kalkylräntan beräknas som ett vägt genomsnitt av avkastningskrav från aktieägare och genomsnittlig ränta från långivare, WACC. Vägningen mellan kapital från aktieägare och långivare görs utifrån hur investeringen skall finansieras.

Du kan använda mallen nuvärdekalkyl med internränta och kapitalvärdekvot för att upprätta en investeringskalkyl till att ta beslut om en investering skall vidtas eller vilken investering som skall vidtas.

Uppdaterad: 2022-11-24 | Skapad av Mallar.biz | 14 005
Ladda hem nuvärdekalkyl med internränta och kapitalvärdekvot »
Etiketter för denna mall: » beslutsunderlag » ekonomistyrning » excel » kalkyl » räkna

Utvalda mallar

Gåvobrev (95 297)
Arvskifte (75 550)
Testamente (41 714)
Bouppteckning (28 090)
Samboavtal (24 301)
Äktenskapsförord (16 477)
Anställningsavtal (15 792)
juridiskadokument.nu