Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

Kontrollbalansräkning - gratis mall, tips, regler och instruktioner

Bild av Kontrollbalansräkning Kontrollbalansräkning är en gratis mall som du kan använda för att upprätta en kontrollbalansräkning för ett aktiebolag när den här skyldigheten uppstår enligt bestämmelser i Aktiebolagslagen.

Styrelsen är skyldig att upprätta och låta bolagets revisor granska en kontrollbalansräkning när det finns misstankar om att eget kapital motsvarar mindre än hälften av aktiebolagets registrerade aktiekapital eller då det vid verkställighet enligt utsökningsbalken visat sig att bolaget saknar tillgångar till full betalning av utmätningsfordran.

Om styrelsen underlåter att upprätta och låta revisorn granska en kontrollbalansräkning när ovanstående förhållande föreligger blir styrelsen solidariskt och personligt betalningsansvariga för de förpliktelser som uppstår under perioden av underlåtenhet. Styrelsen blir också solidariskt och personligt betalningsansvariga om de underlåter att sammankalla till kontrollstämma eller att ansöka om likvidation hos tingsrätten när dessa aktiviteter skall vidtas enligt Aktiebolagslagen. Även aktieägare med vetskap om att aktiebolaget måste likvideras kan bli solidariskt och personligt betalningsansvarig.

En kontrollbalansräkning skall upprättas enligt reglerna i Årsredovisningslagen men vissa justeringar får göras i en kontrollbalansräkning vid beräkning av det egna kapitalet. Tillgångar får tas upp till ett högre värde och avsättningar och skulder får tas upp till ett lägre värde jämfört med den ordinarie redovisningen om värderingsprinciperna är förenliga med god redovisningssed. Pensionsåtagande redovisade under ” Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser” får tas upp till ett lägre värde jämfört med vad som stadgas i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse. Tillgångar får tas upp till nettoförsäljningsvärdet. Skulder på grund av statligt stöd behöver inte redovisas om någon återbetalning ej behöver ske före andra skulder i händelse av konkurs eller likvidation. Obeskattade reserver skall delas upp på eget kapital och uppskjuten skatteskuld. En kontrollbalansräkning skall undertecknas av styrelsen.

Om det visar sig att det egna kapitalet enligt kontrollbalansräkningen understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet skall styrelsen snarast möjligt kalla till kontrollstämma där en prövning skall göras om bolaget skall gå i likvidation.

Uppdaterad: 2022-11-23 | Skapad av Mallar.biz | 27 422
Ladda hem kontrollbalansräkning »
Etiketter för denna mall: » aktiebolag » bokföring » bokslut » excel » rapporter » redovisning » revision » rättegång

Utvalda mallar

Gåvobrev (104 257)
Arvskifte (82 171)
Testamente (46 677)
Bouppteckning (32 372)
Samboavtal (30 491)
Äktenskapsförord (20 215)
Anställningsavtal (18 902)
juridiskadokument.nu