Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

Koncernredovisning enligt förvärvsmetoden - gratis mall, tips, regler och instruktioner

Bild av Koncernredovisning enligt förvärvsmetoden Koncernredovisning enligt förvärvsmetoden är en gratis mall som kan användas för att upprätta en koncernredovisning för ett moderföretag och ett dotterföretag. En koncern uppstår när ett företag med bestämmande inflytande innehar mer än 50 % av rösterna i minst ett annat företag.

Moderföretaget i en koncern skall för varje räkenskapsår upprätta en koncernredovisning för koncernföretagen som om de tillsammans var en enhet.

Ett moderbolag behöver dock inte upprätta koncernredovisning om moderföretaget och dess samtliga dotterföretag omfattas av en koncernredovisning upprättad och reviderad enligt lagstiftning som har tillkommit i enlighet med Europeiska gemenskapernas direktiv (83/349/EEG) eller på likvärdigt sätt av ett överordnat moderföretag eller om koncernen är att anse som en mindre koncern. En mindre koncern är en koncern där inga andelar eller skuldebrev hos samtliga företag i koncernen handlas på en reglerad marknad och inte är en större koncern. En större koncern är en koncern som uppfyller mer än ett av följande tre krav:

* medelantalet anställda i koncernen har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50.

* koncernföretagens redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor.

* koncernföretagens redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor.

När en koncernredovisning upprättas skall alla dotterföretag upprätta sin redovisning enligt samma redovisningsprinciper som används av moderföretaget och dotterföretagens redovisningsperiod skall vara samma som moderföretagets räkenskapsår.

En koncernredovisning skall innehålla förvaltningsberättelse, koncernresultaträkning, koncernbalansräkning, kassaflödesanalys för koncernen och noter. I koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen skall minoritetsintresset specificeras. I koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen skall det interna aktieinnehavet elimineras, internförsäljningen skall elimineras och eventuella internvinster skall elimineras. Kassaflödesanalysen för koncernen upprättas utifrån koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen.

När ett dotterföretag förvärvas upprättas en förvärvsanalys för att identifiera eventuella övervärden eller undervärden och goodwill.

Den här mallen för koncernredovisning innehåller en förvärvsanalys, en koncernbalansräkning och kostnadsslagsindelad respektive funktionsindelad koncernresultaträkning.

Uppdaterad: 2022-11-23 | Skapad av Mallar.biz | 9 740
Ladda hem koncernredovisning enligt förvärvsmetoden »
Etiketter för denna mall: » bokslut » excel » rapporter » redovisning » revision » årsredovisning

Utvalda mallar

Gåvobrev (104 956)
Arvskifte (82 879)
Testamente (46 883)
Bouppteckning (32 665)
Samboavtal (30 995)
Äktenskapsförord (20 496)
Anställningsavtal (19 115)
juridiskadokument.nu