Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

Inbetalningsjournal - gratis mall, tips, regler och instruktioner

Bild av Inbetalningsjournal Inbetalningsjournal är en gratis mall för att upprätta en sammanfattande journal för inbetalningar på fakturor som kan bokföras som en verifikation. Flera liknande affärshändelser får enligt bokföringslagen dokumenteras genom en gemensam verifikation.

Följande text är ett utdrag ur kapitel 5 i bokföringslagen om verifikationer:

Verifikationer
6 § För varje affärshändelse ska det finnas en verifikation. Om företaget har tagit emot en uppgift om affärshändelsen i den form som anges i 7 kap. 1 § första stycket, ska denna uppgift, i förekommande fall kompletterad med uppgifter enligt 7 och 8 §§, användas som verifikation.

Om det behövs med hänsyn till arten av den mottagna verifikationen, får bokföringen grundas på en särskilt upprättad hänvisningsverifikation.

Flera likartade affärshändelser får dokumenteras genom en gemensam verifikation. Vid försäljning av varor och tjänster mot kontant betalning får även inbetalningarna under en dags försäljning dokumenteras genom en gemensam verifikation. Den gemensamma verifikationen får då utgöras av uppgifter från en kassaapparat, kassarapport eller annan uppgift som anger summan av mottagna betalningar. Lag (2010:1514).

7 § Verifikationen skall innefatta uppgift om när den har sammanställts, när affärshändelsen har inträffat, vad denna avser, vilket belopp den gäller och vilken motpart den berör. I förekommande fall skall verifikationen även innefatta upplysning om handlingar eller andra uppgifter som har legat till grund för affärshändelsen samt var dessa finns tillgängliga.

I verifikationen skall det ingå ett verifikationsnummer eller annat identifieringstecken samt sådana övriga uppgifter som är nödvändiga för att sambandet mellan verifikationen och den bokförda affärshändelsen utan svårighet skall kunna fastställas.

8 § Uppgifter enligt 7 § första stycket får utelämnas, om det är förenat med svårigheter att låta uppgiften ingå i verifikationen och ett utelämnande är förenligt med god redovisningssed.

9 § Om en verifikation rättas, skall det anges när rättelsen har skett och vem som har gjort den.


Du kan använda den här mallen för inbetalningsjournal för att registrera specifika inbetalningar som har gjorts under en månad i löpnummerordning och datumordning. Beloppen för varje inbetalning summeras per kontonummer och kan sedan bokföras enligt dessa sammanfattande belopp som en verifikation under månaden där bokföringsdatum sätts till sista datum i månaden. Om du använder en inbetalningsjournal för din bokföring så kan du själv göra mycket av bokföringsarbetet och sedan lämna över en sammanfattande inbetalningsjournal till redovisningskonsulten.

Uppdaterad: 2022-11-23 | Skapad av Mallar.biz | 2 236
Ladda hem inbetalningsjournal »
Etiketter för denna mall: » bokföring » excel » fakturering » journal » rapporter » redovisning » revision

Utvalda mallar

Gåvobrev (104 955)
Arvskifte (82 876)
Testamente (46 883)
Bouppteckning (32 664)
Samboavtal (30 995)
Äktenskapsförord (20 496)
Anställningsavtal (19 115)
juridiskadokument.nu