Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

Bolagsstyrningsrapport - gratis mall, tips, regler och instruktioner

Bild av Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport är en gratis mall för att upprätta en rapport i enlighet med bestämmelser i årsredovisningslagen (1995:1554) och svensk kod för bolagsstyrning enligt Kollegiet för svensk bolagsstyrning.

Ett aktiebolag vars aktier, teckningsoptioner eller skuldebrev är upptagna till handel på en reglerad marknad måste enligt årsredovisningslagen (1995:1554) upprätta och presentera en bolagsstyrningsrapport i förvaltningsberättelsen eller i en från årsredovisningen skild rapport som det hänvisas till i förvaltningsberättelsen.

En bolagsstyrningsrapport skall enligt kapitel 6 i årsredovisningslagen (1995:1554) innehålla:

Bolagsstyrningsrapport
6 § Förvaltningsberättelsen för ett aktiebolag vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad ska innehålla en bolagsstyrningsrapport, om inte bolaget har valt att med stöd av 8 § i stället upprätta en bolagsstyrningsrapport som är skild från årsredovisningen.

Bolagsstyrningsrapporten ska innehålla upplysningar om
1. vilka principer för bolagsstyrning som tillämpas, utöver de principer som följer av lag eller annan författning, och var uppgifter om dessa finns tillgängliga,
2. de viktigaste inslagen i bolagets system för intern kontroll och riskhantering i samband med den finansiella rapporteringen,
3. direkta eller indirekta aktieinnehav i bolaget som representerar minst en tiondel av röstetalet för samtliga aktier i bolaget,
4. begränsningar i fråga om hur många röster varje aktieägare kan avge vid en bolagsstämma,
5. bestämmelser i bolagsordningen om tillsättande och entledigande av styrelseledamöter samt om ändring av bolagsordningen,
6. bolagsstämmans bemyndiganden till styrelsen att besluta att bolaget ska ge ut nya aktier eller förvärva egna aktier,
7. hur bolagsstämman fungerar, bolagsstämmans huvudsakliga beslutanderätt, aktieägarnas rättigheter och hur dessa rättigheter utövas, i den omfattning som dessa förhållanden inte framgår av lag eller annan författning,
8. hur styrelsen och, i förekommande fall, inom bolaget inrättade kommittéer är sammansatta och hur de fungerar, i den omfattning som dessa förhållanden inte framgår av lag eller annan författning, och
9. den mångfaldspolicy som, såvida bolaget uppfyller mer än ett av villkoren i 10 § första stycket 1-3, tillämpas i fråga om styrelsen samt målet med policyn, hur policyn har tillämpats under räkenskapsåret och resultatet av den.

Om bolaget inte tillämpar någon kod för bolagsstyrning, ska skälen för detta anges. Om bolaget tillämpar en kod för bolagsstyrning, ska det i förekommande fall anges vilka delar av koden som bolaget avviker från och skälen för detta. Om ett bolag som avses i andra stycket 9 inte tillämpar någon mångfaldspolicy, ska skälen för detta anges. Lag (2016:947).


Svensk kod för bolagsstyrning kompletterar reglerna i årsredovisningslagen (1995:1554) genom att ange en icke tvingande norm för god bolagsstyrning på en högre ambitionsnivå. om hur bolagsstyrningen i bolaget
Ett aktiebolag skall enligt svensk kod för bolagsstyrning i bolagsstyrningsrapporten ange hur bolagsstyrningen fungerar och hur aktiebolaget tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning. Om det förekommer avvikelser från regler i koden skall sådana avvikelser redovisas, skälen till avvikelserna anges och den lösning som valts i stället beskrivas.

Utöver vad som stadgas i årsredovisningslagen (1995:1554) ska följande uppgifter lämnas i bolagsstyrningsrapporten enligt svensk kod för bolagsstyrning, om de inte framgår av årsredovisningen:

1. sammansättningen av bolagets valberedning och om ledamot har utsetts av
viss ägare, varvid ägarens namn också ska anges,
2. för var och en av styrelsens ledamöter de uppgifter som anges i 2.6 tredje
stycket,
3. arbetsfördelningen i styrelsen, hur styrelsearbetet bedrivits under det senaste
räkenskapsåret, inkluderande antal styrelsesammanträden och respektive
ledamots närvaro vid styrelsesammanträden,
4. sammansättning, arbetsuppgifter och beslutanderätt för eventuella styrelseutskott
och respektive ledamots närvaro vid utskottens sammanträden,
5. hur styrelseutvärderingen genomförts och redovisats,
6. beskrivning av den interna kontrollen enligt 7.3 tredje stycket och 7.4,
7. för verkställande direktören,
- födelseår samt huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet,
- väsentliga uppdrag utanför bolaget, och
- eget eller närstående fysisk eller juridisk persons innehav av aktier och
andra finansiella instrument i bolaget samt väsentliga aktieinnehav och
delägarskap i företag som bolaget har betydande affärsförbindelser med,
samt
8. eventuella överträdelser under det senaste räkenskapsåret av regelverket vid
den börs bolagets aktier eller depåbevis är upptagna till handel vid eller av god
sed på aktiemarknaden enligt beslut av respektive börs disciplinnämnd eller
uttalande av Aktiemarknadsnämnden

Uppdaterad: 2022-11-23 | Skapad av Mallar.biz | 3 443
Ladda hem bolagsstyrningsrapport »
Etiketter för denna mall: » aktiebolag » bokföring » bokslut » rapporter » redovisning » revision » styrning » word » årsredovisning

Utvalda mallar

Gåvobrev (105 872)
Arvskifte (83 672)
Testamente (47 476)
Bouppteckning (33 201)
Samboavtal (31 682)
Äktenskapsförord (20 883)
Anställningsavtal (19 440)
juridiskadokument.nu