Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

Betalningsuppmaning med konkurshot - gratis mall, tips, regler och instruktioner

Bild av Betalningsuppmaning med konkurshot Betalningsuppmaning med konkurshot är en gratis mall för att skapa en betalningsuppmaning till en gäldenär som vägrar betala en förfallen fordran som borgenären har på gäldenären. Denna betalningsuppmaning ger gäldenären en tidsfrist om en vecka och innebär att borgenären vid utebliven betalning kan ansöka om att försätta gäldenären i konkurs.

Bestämmelser om konkurs och konkursansökningar finns i konkurslagen, Konkurslag (1967:672). En borgenär kan försätta en gäldenär i konkurs om borgenärens fordran har blivit fastställd av domstol, kronofogden eller genom giltig skiljedom. En borgenär kan också försätta en gäldenär i konkurs som är eller senaste 12 månadersperioden varit bokföringsskyldig enligt bokföringslagen efter att en betalningsuppmaning skickats till gäldenären.

Följande är ett utdrag från kapitel 2 i konkurslagen, Konkurslag (1967:672):

6 § Har en borgenärs fordran fastställts av domstol eller av Kronofogdemyndigheten med stöd av lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning, skall detta godtas som stöd för behörighet att begära gäldenären i konkurs, även om avgörandet inte har vunnit laga kraft. Detta gäller dock inte, om en domstol har förordnat att avgörandet inte får verkställas.

En fordran som har fastställts genom en giltig skiljedom skall också godtas, om skiljedomen får verkställas enligt 3 kap. 15 eller 17 § utsökningsbalken och en domstol inte efter talan mot skiljedomen har bestämt annat.

I andra fall än de som avses i första och andra styckena skall borgenären styrka sin behörighet att begära gäldenären i konkurs. Lag (2006:706).

9 § En gäldenär, som är eller senare än ett år före konkursansökningen har varit bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1999:1078), ska om inte annat visas anses insolvent, om
1. gäldenären har uppmanats av en borgenär att betala klar och förfallen skuld men underlåtit att göra detta inom en vecka och
2. borgenären begär gäldenären i konkurs inom tre veckor därefter och skulden då ännu inte är betald.

Borgenärens uppmaning ska innehålla en upplysning om att en konkursansökan kan följa. Uppmaningen ska delges gäldenären.
Delgivning enligt 34-37 §§ delgivningslagen (2010:1932) får ske endast om det med beaktande av vad som har framkommit i det aktuella delgivningsärendet eller vid andra delgivningsförsök med gäldenären finns anledning att anta att denne har avvikit eller på annat sätt håller sig undan.

Första och andra styckena gäller inte sådana juridiska personer som anges i 2 kap. 2 § bokföringslagen och som inte driver näringsverksamhet. Lag (2010:1951).


Du kan använda den här mallen för att skapa en betalningsuppmaning med konkurshot att skicka till personer som du har fordran på och som inte betalar.

Uppdaterad: 2022-11-23 | Skapad av Mallar.biz | 6 955
Ladda hem betalningsuppmaning med konkurshot »
Etiketter för denna mall: » avtal » fakturering » försäljning » indrivning » kontrakt » rättegång » tvist » word

Utvalda mallar

Gåvobrev (103 459)
Arvskifte (81 532)
Testamente (46 241)
Bouppteckning (32 054)
Samboavtal (29 591)
Äktenskapsförord (19 755)
Anställningsavtal (18 661)
juridiskadokument.nu