Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

Aktiebok (register över aktier och aktieägare) - gratis mall, tips, regler och instruktioner

Bild av Aktiebok (register över aktier och aktieägare) Aktiebok är en gratis mall som kan användas för att upprätthålla ett register över aktier och aktieägare avseende ett aktiebolag i enlighet med kraven i aktiebolagslagen (2005:551).

Aktiebolag är enligt aktiebolagslagen (2005:551) skyldiga att föra aktiebok. Det följande är ett utdrag från kapitel 5 i aktiebolagslagen som berör skyldigheten att föra aktiebok:

Skyldighet att föra aktiebok
1 § I ett aktiebolag skall det finnas en aktiebok. Aktieboken skall innehålla de uppgifter om aktier och aktieägare som föreskrivs i denna lag. Den skall ha till ändamål att
1. ligga till grund för utövandet av aktieägares rättigheter mot bolaget, och
2. ge bolaget, aktieägare och andra underlag för att bedöma ägarförhållandena i bolaget.

Aktiebokens form
2 § Aktieboken skall föras med automatiserad behandling. I bolag som inte är avstämningsbolag får aktieboken även föras i bunden bok eller i ett betryggande lösblads- eller kortsystem.

Arkivering
3 § Aktieboken skall bevaras så länge bolaget består och under minst tio år efter bolagets upplösning.

Om aktieboken förs i vanlig läsbar form, skall den bevaras i sin ursprungliga form. Övergår bolaget till att föra aktieboken med hjälp av automatiserad behandling, skall den gamla aktieboken bevaras under minst tio år efter det att uppgifter om bolagets samtliga aktier fördes in i den nya aktieboken.

Om aktieboken förs med automatiserad behandling, skall uppgifter som har tagits bort ur aktieboken bevaras i minst tio år. Uppgifterna får bevaras i vanlig läsbar form eller i annan form som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas enbart med tekniskt hjälpmedel.

4 § Bolaget är personuppgiftsansvarigt för den behandling av personuppgifter som förandet av aktieboken innebär. I avstämningsbolag är det, sedan ett avstämningsregister har upprättats, i stället värdepapperscentralen som är personuppgiftsansvarig, om det är en svensk värdepapperscentral som ansvarar för att föra aktieboken.
Lag (2018:284).

En aktiebok skall upprättas när samtliga stiftare till aktiebolaget har undertecknat stiftelseurkunden och samtidigt skall uppgift om alla tecknade aktier föras in i aktieboken. När en person visar upp ett aktiebrev eller på annat sätt kan styrka sitt förvärv av aktier skall denne genast registreras som aktieägare i aktiebolaget. Aktieboken skall hållas tillgänglig av aktiebolaget för alla som vill ta del av denna.

I ett aktiebolag som inte är ett avstämningsbolag skall aktieboken innehålla uppgift om varje akties nummer, aktieägarnas namn och org-/personnummer samt postadress, vilket aktieslag varje aktie tillhör, huruvida aktiebrev har utfärdats och om aktien omfattas av förbehåll (hembud).

I en aktiebok skall aktierna tas upp i nummerföljd och aktieboken skall bevaras så länge aktiebolaget består och 10 år efter aktiebolagets upplösning.

I aktiebolag som är avstämningsbolag förs aktieboken av en central värdepappersförvarare, i Sverige är det för närvarande Värdepapperscentralen (VPC), som ingår i NSCD, som för aktiebok åt avstämningsbolag. I aktiebolag som inte är avstämningsbolag är det styrelsens ansvar att föra aktiebok.

Den här mallen för aktiebok innehåller 6 aktieposter som lätt kan utökas genom att kopiera arbetsblad i arbetsboken.

Uppdaterad: 2022-11-21 | Skapad av Mallar.biz | 11 141
Ladda hem aktiebok (register över aktier och aktieägare) »
Etiketter för denna mall: » aktiebolag » aktier » bolagsbildning » excel » register » överlåtelse

Utvalda mallar

Gåvobrev (103 459)
Arvskifte (81 533)
Testamente (46 241)
Bouppteckning (32 054)
Samboavtal (29 591)
Äktenskapsförord (19 755)
Anställningsavtal (18 661)
juridiskadokument.nu