Gratis mallar
Meny Sök Gratis mallar

Kassaflödesanalys | Gratis mall

Kassaflödesanalys | Gratis mall Kassaflödesanalys är en mall för att upprätta en finansieringsanalys i ett företag. En analys av kassaflöden är en redovisning av ett företags likviditetsförändringar.

En kassaflödesanalys innehåller inbetalningar, utbetalningar och mått på kassaflöde. Kassaflöde beräknas som inbetalningar minus utbetalningar. En kassaflödesanalys kan upprättas enligt indirekt eller direkt metod. Direkt metod innebär att man upprättar finansieringsanalysen genom att hämta data om inbetalningar och utbetalningar direkt från källan i redovisningssystemet. Indirekt metod innebär att man upprättar kassaflödesanalysen genom att utgå från resultaträkningen och balansräkningen.

En kassaflödesanalys är uppdelad i tre delar, kassaflöde från den löpande verksamheten, kassaflöde från finansieringsverksamheten och kassaflöde från investeringsverksamheten. Denna uppdelning i tre delar görs för att på ett överskådligt sätt se var det totala kassaflödet kommer ifrån i verksamheten.

Kassaflödesanalysen är fri från redovisningsmässiga bedömningar och periodiseringar vilket gör den populär för icke redovisningskunniga och finansanalytiker.

Den här mallen är främst anpassad för den indirekta metoden. Utgångspunkten för kassaflödesanalysen är rörelseresultatet efter avskrivningar som justeras för avskrivningar, finansiella poster, skatt och förändringar i rörelsekapital. För att upprätta en finansieringsanalys enligt indirekt metod behöver man ha tillgång till resultaträkning och balansräkning. Kassaflödesanalysen mynnar ut i ett mått för utgående kassa som kan användas för att kontrollera att analysen har gjorts på ett riktigt sätt.
Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2017-02-06 | Skapad av Mallar.biz | 15 038
Etiketter för denna mall: » årsredovisning » bokföring » bokslut » ekonomistyrning » excel » rapporter » redovisning » revision
juridiskadokument.nu