Gratis mallar
Meny Sök Gratis mallar

Funktionsindelad resultaträkning | Gratis mall

Funktionsindelad resultaträkning | Gratis mall

Funktionsindelad resultaträkning är en gratis mall som du kan använda för att upprätta en resultatrapport för ditt företag där kostnaderna är uppdelade i funktioner. Med funktioner menas specifika arbetsuppgifter som utförs inom företaget såsom försäljning, administration och forskning.

En resultaträkning skall enligt årsredovisningslagen i sammandrag redovisa företagets samtliga intäkter och kostnader under räkenskapsåret. En resultaträkning kan enligt Årsredovisningslagen vara antingen kostnadsslagsindelad eller funktionsindelad och ett byte av uppställningsform får endast ske om det finns särskilda skäl och då skall upplysning om skälen lämnas i not. I en resultaträkning skall belopp för redovisningsperioden anges samt belopp för närmast föregående jämförelseperiod anges om sådan finns.

Den här mallen för funktionsindelad resultaträkning är fullständig med hänsyn till de krav som ställs upp i Årsredovisningslagen när det gäller den här typen av redovisning. En resultaträkning skall visa ett företags prestationer och resursförbrukningen under en specifik period. Ett företags totala prestation mäts med måttet resultat och detta resultat kan vara positivt och anges då som vinst eller negativt och anges då som förlust.

Ett företags resultat mäts som intäkter minus kostnader, där intäkter utgör värdet av utförda prestationer och där kostnader utgör värdet av förbrukade resurser. En funktionsindelad resultaträkning innehåller flera resultatmått för att ge en bra översikt av resultatets uppbyggnad.

I en funktionsindelad resultaträkning beräknas resultatmåttet ”Bruttoresultat” som intäkter minus kostnader för sålda varor. I en funktionsindelad resultaträkning är företagets kostnader uppdelade i funktioner såsom försäljning, administration och forskning & utveckling. Man skall inte känna sig alltför låst till postrubrikerna i en resultaträkning utan dessa kan ändras för att bättre beskriva intäkter och kostnader i det specifika företaget.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2017-02-03 | Skapad av Mallar.biz | 3 435
Etiketter för denna mall: » aktiebolag » årsredovisning » bokföring » bokslut » excel » rapporter » redovisning » revision
juridiskadokument.nu