Gratis mallar
Meny Sök Gratis mallar

Protokoll vid minskning av aktiekapital | Gratis mall

Protokoll vid minskning av aktiekapital | Gratis mall

Protokoll vid minskning av aktiekapital är en gratis mall som kan användas för att dokumentera ett beslut om minskning av aktiekapital i ett aktiebolag vid en extra bolagsstämma eller en ordinarie årsstämma.

Syftet med att minska ett aktiebolags aktiekapital kan vara för att förbättra bolagets ställning och undvika likvidation vid en kortare eller längre period av förluster. Syftet med att minska aktiekapitalet kan också vara för att göra utdelning till aktieägarna med eller utan indragning (inlösen) av aktier.

Det är bolagsstämman som fattar beslut om minskning av aktiekapital och för att kunna fatta detta beslut krävs kvalificerad majoritet vilket innebär att minst två tredjedelar av de företrädda rösterna och aktierna på bolagsstämman måste vara för förslaget.

Ett beslut om minskning av aktiekapital skall innehålla ändamålet med minskningen, det högsta belopp som aktiekapitalet skall minskas med, minskningmetoden (indragning av aktier eller inte) och vid indragning vilka aktier som skall dras in. Om minskningen gäller återbetalning till aktieägarna skall även inlösenrätt anges, anmälningstid, det belopp som betalas per aktie och när betalning skall ske anges.

Om beslut gällande minskning av aktiekapital fattas på en extra bolagsstämma där inte årsredovisningen behandlas skall en kopia av den senaste årsredovisningen, en kopia av årsredovisningens revisionsberättelse, styrelsen redogörelse för väsentliga händelser efter inlämnandet av årsredovisningen och ett yttrande av bolagets revisor som anger huruvida bolagsstämman skall besluta i enlighet med förslaget bifogas.

När bolagsstämman har fattat beslut om minskning av aktiekapitalet skall styrelsen anmäla beslutet för registrering hos Bolagsverket senast inom fyra månader från beslutsdatum. Till denna anmälan skall alltid en bestyrkt kopia av bolagsstämmoprotokollet bifogas och i förekommande fall även bestyrkta kopior av årsredovisning, revisionsberättelse, redogörelse av väsentliga händelser och revisorns yttrande om styrelsens redogörelse.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2017-02-07 | Skapad av Mallar.biz | 2 051
Etiketter för denna mall: » aktiebolag » aktier » protokoll » redovisning » revision » word
juridiskadokument.nu