Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

Stämningsansökan - gratis mall, tips, regler och instruktioner

Bild av Stämningsansökan Stämningsansökan är en gratis mall för att till tingsrätten ansöka om stämning avseende en motpart som du inte kan komma överens med. Om du vill inleda rättegång mot någon skall du skriftligen ansöka om stämning hos tingsrätten.

Den som vill inleda en rättegång mot någon skall hos rätten skriftligen ansöka om stämning. En ansökan om stämning skall innehålla:
1. ett bestämt yrkande,
2. en utförlig redogörelse för de omständigheter som åberopas till grund för yrkandet,
3. uppgift om de bevis som åberopas och vad som skall styrkas med varje bevis samt
4. uppgift om sådana omständigheter som gör rätten behörig, om inte behörigheten framgår av vad som anförs i övrigt.

Har käranden några önskemål om hur målet skall handläggas, bör han ange dessa i ansökningen. Ansökningen skall vara egenhändigt undertecknad av käranden eller hans ombud. De skriftliga bevis som åberopas bör ges in tillsammans med ansökningen.

Utfärdas stämning, skall förberedelse i målet äga rum. Förberedelsen har till syfte att klarlägga:
1. parternas yrkanden och invändningar samt de omständigheter som parterna åberopar till grund för sin talan,
2. i vad mån parterna är oense om åberopade sakförhållanden,
3. vilka bevis som skall läggas fram och vad som skall styrkas med varje bevis,
4. om ytterligare utredning eller andra åtgärder behövs föremålets avgörande och
5. om det finns förutsättningar för förlikning eller annan samförståndslösning.

Rätten skall driva förberedelsen med inriktning på ett snabbt avgörande av målet. Så snart det lämpligen kan ske bör rätten höra parterna angående målets handläggning.

Rätten skall upprätta en tidsplan för målets handläggning, om det inte på grund av målets beskaffenhet eller av något annat särskilt skäl är obehövligt. Parterna skall fortlöpande kontrollera att tidsplanen kan hållas såvitt gäller dem och deras bevisning. Om en part bedömer att tidsplanen inte kan hållas, skall detta genast anmälas till rätten. Om rätten bedömer att tidsplanen inte kan hållas, skall parterna underrättas om detta.

Du kan använda den här mallen för att skriftligen ansöka om stämning hos tingsrätten för att inleda rättegång mot någon.

Uppdaterad: 2022-11-25 | Skapad av Domstolsverket | 11 431
Ladda hem stämningsansökan »
Etiketter för denna mall: » avtal » kontrakt » rättegång » tvist

Utvalda mallar

Gåvobrev (104 958)
Arvskifte (82 879)
Testamente (46 884)
Bouppteckning (32 665)
Samboavtal (30 995)
Äktenskapsförord (20 496)
Anställningsavtal (19 115)
juridiskadokument.nu