Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

Konkursansökan för gäldenär | Gratis mall

Konkursansökan för gäldenär är en gratis mall för att skapa en ansökan om att försätta en gäldenär som vägrar betala en förfallen fordran i konkurs. Denna konkursansökan skall sändas till den tingsrätt där gäldenären är folkbokförd eller där gäldenärens styrelse har sitt säte den 1 november året innan en ansökan görs.

Bestämmelser om konkurs och konkursansökningar finns i konkurslagen, Konkurslag (1967:672). En borgenär kan försätta en gäldenär i konkurs om borgenärens fordran har blivit fastställd av domstol, kronofogden eller genom giltig skiljedom. En borgenär kan också försätta en gäldenär i konkurs som är eller senaste 12 månadersperioden varit bokföringsskyldig enligt bokföringslagen efter att en betalningsuppmaning skickats till gäldenären.

Följande är ett utdrag från kapitel 2 i konkurslagen, Konkurslag (1967:672):

6 § Har en borgenärs fordran fastställts av domstol eller av Kronofogdemyndigheten med stöd av lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning, skall detta godtas som stöd för behörighet att begära gäldenären i konkurs, även om avgörandet inte har vunnit laga kraft. Detta gäller dock inte, om en domstol har förordnat att avgörandet inte får verkställas.

En fordran som har fastställts genom en giltig skiljedom skall också godtas, om skiljedomen får verkställas enligt 3 kap. 15 eller 17 § utsökningsbalken och en domstol inte efter talan mot skiljedomen har bestämt annat.

I andra fall än de som avses i första och andra styckena skall borgenären styrka sin behörighet att begära gäldenären i konkurs. Lag (2006:706).

9 § En gäldenär, som är eller senare än ett år före konkursansökningen har varit bokföringsskyldig enligt bokföringslagen (1999:1078), ska om inte annat visas anses insolvent, om
1. gäldenären har uppmanats av en borgenär att betala klar och förfallen skuld men underlåtit att göra detta inom en vecka och
2. borgenären begär gäldenären i konkurs inom tre veckor därefter och skulden då ännu inte är betald.

Borgenärens uppmaning ska innehålla en upplysning om att en konkursansökan kan följa. Uppmaningen ska delges gäldenären.
Delgivning enligt 34-37 §§ delgivningslagen (2010:1932) får ske endast om det med beaktande av vad som har framkommit i det aktuella delgivningsärendet eller vid andra delgivningsförsök med gäldenären finns anledning att anta att denne har avvikit eller på annat sätt håller sig undan.

Första och andra styckena gäller inte sådana juridiska personer som anges i 2 kap. 2 § bokföringslagen och som inte driver näringsverksamhet. Lag (2010:1951).


En konkursansökan ska innehålla uppgift om sökandens och gäldenärens namn, personnummer/organisationsnummer, postadress och telefonnummer. Om sökanden företräds av ombud skall ombudets namn, postadress samt telefonnummer anges och en fullmakt bifogas.

En konkursansökan ska vidare innehålla uppgift om att gäldenären ska försättas i konkurs samt den fordran och de övriga omständigheter som yrkandet grundar sig på. De handlingar som bifogas skall ges in i två exemplar.

Gäller konkursansökan en fysisk person skall alltid ett hemortsbevis för gäldenären bifogas och om en ansökan avser en juridisk person skall alltid ett registreringsbevis för gäldenären bifogas. Hemortsbevis kan beställas från Skatteverket och registreringsbevis kan beställas från Bolagsverket.

En konkursansökan för en gäldenär är avgiftsbelagd och i ansökan om konkurs skall det anges hur betalning har skett.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2019-11-27 | Skapad av Mallar.biz | 6 698
Ladda hem konkursansökan för gäldenär »
Etiketter för denna mall: » fakturering » försäljning » indrivning » likvidation » rättegång » tvist
juridiskadokument.nu