Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

Företrädesrätt i bolagsordning - gratis mall, tips, regler och instruktioner

Bild av Företrädesrätt i bolagsordning Företrädesrätt i bolagsordning är en gratis mall med olika formuleringar för företrädesrätt beroende på aktieslag i bolagsordningen. Företrädesrätt är den rätt som aktier av olika slag ger vid teckning av nya aktier i aktiebolag vid olika typer av emissioner.

Följande finns att läsa om företrädesrätt i kapitel 4 i aktiebolagslagen (2005:551):

Likhetsprincipen
1 § Alla aktier har lika rätt i bolaget, om inte annat följer av 2-5 §§.

Föreskrifter om olika aktieslag
2 § I bolagsordningen får det föreskrivas att aktier av olika slag skall finnas eller kunna ges ut. En sådan föreskrift skall innehålla uppgift om
1. olikheterna mellan aktieslagen, och
2. antalet eller andelen aktier av varje slag.

I en uppgift enligt första stycket 2 får anges det högsta och det lägsta antalet eller den högsta och den lägsta andelen aktier av ett visst slag.

Föreskrifter om företrädesrätt vid nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner eller konvertibler
3 § Om en föreskrift enligt 2 § innebär att aktierna skall ge olika rätt till bolagets tillgångar eller vinst eller att aktierna skall ha olika röstvärde, skall det i föreskriften anges vilken företrädesrätt aktieägarna skall ha vid sådan nyemission av aktier eller sådan emission av teckningsoptioner eller konvertibler som inte sker mot betalning med apportegendom.

En föreskrift om företrädesrätt enligt första stycket skall innebära
1. att aktieägarna skall ha företrädesrätt i förhållande till deras andel i bolagets kapital, eller
2. att en gammal aktie skall ge företrädesrätt till ny aktie av samma slag, att aktier som inte tecknas av de i första hand berättigade aktieägarna skall erbjudas samtliga aktieägare och att, om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av sistnämnda erbjudande kan ges ut, aktierna skall fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

En föreskrift enligt andra stycket 2 får tas in i bolagsordningen endast om skillnaderna mellan aktierna är av det slag som anges i första stycket.

Föreskrifter om rätt till fondaktie
4 § Om en föreskrift enligt 2 § innebär att aktierna i bolaget inte skall ge lika rätt till andel i bolagets tillgångar eller vinst, skall det i bolagsordningen också anges vilken rätt aktieägarna skall ha till nya aktier vid en ökning av aktiekapitalet genom fondemission.

Röstvärdesskillnader
5 § Ingen aktie får ha ett röstvärde som överstiger tio gånger röstvärdet för någon annan aktie.

Omvandlingsförbehåll
6 § I bolagsordningen får det tas in ett förbehåll om att en aktie av ett visst slag under vissa angivna förutsättningar och på närmare angivet sätt skall kunna omvandlas till en aktie av annat angivet slag (omvandlingsförbehåll).

Om en aktie omvandlas, skall detta genast anmälas för registrering i aktiebolags registret.

En omvandling är verkställd när den har registrerats i aktiebolagsregistret samt antecknats i aktieboken eller, om bolaget är avstämningsbolag, i avstämningsregistret.

Aktiers överlåtbarhet
7 § Aktier kan överlåtas och förvärvas fritt, om inte annat följer av ett sådant förbehåll i bolagsordningen som anges i 8, 18 eller 27 § eller annars av lag.

Finns det flera förbehåll i bolagsordningen som inskränker aktiers överlåtbarhet, skall de anges var för sig.


Bestämmelser om företrädesrätt skall finnas i bolagsordningen och om det inte finns några sådana här bestämmelser i bolagsordningen så anses alla aktier ha samma företrädesrätt vid teckning av nya aktier.

Företrädesrätt innebär att befintliga aktieägare har rätt att först få möjlighet att teckna nya aktier vid emissioner.

Uppdaterad: 2022-11-22 | Skapad av Bolagsverket | 2 174
Ladda hem företrädesrätt i bolagsordning »
Etiketter för denna mall: » aktiebolag » aktier » avtal » bolagsbildning » rättegång » tvist » word

Utvalda mallar

Gåvobrev (94 655)
Arvskifte (75 125)
Testamente (41 406)
Bouppteckning (27 767)
Samboavtal (23 886)
Äktenskapsförord (16 245)
Anställningsavtal (15 557)
juridiskadokument.nu