Hoppa till innehåll
Startsidan mallar.biz
Startsidan mallar.biz

Bodelningsavtal mellan gifta - gratis mall, tips, regler och instruktioner

Bild av Bodelningsavtal mellan gifta Bodelningsavtal för gifta är en gratis mall för att förrätta en bodelning mellan två makar som lever/levde i ett äktenskapsförhållande. En bodelning företas när ett äktenskap upplöses och innebär att makarnas giftorättgods (gemensamma egendom) skall fördelas mellan makarna.

När ett äktenskap upplöses, skall makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning. Bodelning behövs dock inte, om makarna endast har enskild egendom och ingen av dem begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken. Görs ingen bodelning kan dock en av parterna kräva en sådan vid ett senare tillfälle, det kan därför vara bra att upprätta ett bodelningsavtal där parterna förklarar sig nöjda med bodelningen.

Är makarna ense, får de efter skriftlig anmälan till Skatteverket fördela sin egendom genom bodelning under äktenskapet utan att något mål om äktenskapsskillnad pågår. Anmälan skall registreras av Skatteverket.

Bodelning skall göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes (ansökan om skilsmässa gjordes) eller, om äktenskapet har upplösts genom den ena makens död utan att ett mål om äktenskapsskillnad pågick, den dag då dödsfallet inträffade.

Bodelning under äktenskapet utan att något mål om äktenskapsskillnad pågår skall göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då anmälan om bodelningen gjordes.

Bodelning förrättas av makarna tillsammans. Över bodelningen skall upprättas en handling som skrivs under av dem båda. Är den ena maken död, förrättas bodelningen av den andra maken samt den dödes arvingar och universella testamentstagare. För arvingar och universella testamentstagare gäller i så fall, om inget annat sägs, vad som är föreskrivet om make.

Bodelning mellan den ena maken och den andra makens arvingar och universella testamentstagare får inte mot någon dödsbodelägares bestridande förrättas innan alla kända skulder för vilka den döde svarade har betalats eller medel till deras betalning har satts under särskild vård eller uppgörelse har träffats som innebär att delägaren inte svarar för skulderna. Har den dödes egendom avträtts till konkurs, får bodelning dock förrättas även om någon delägare bestrider det.

I bodelning skall makarnas giftorättsgods ingå. Varje make får från bodelningen i skälig omfattning ta undan kläder och andra föremål som maken har uteslutande till sitt personliga bruk, liksom personliga presenter. Om den ena maken är död, gäller denna rätt endast för den efterlevande maken.

Varje make får från bodelningen ta undan egendom som maken har fått i ersättning för personskada och kränkning samt avkastning av egendomen. Rätten att ta undan egendom gäller också vad som har trätt i stället för sådan egendom som anges i första meningen. Om den ena maken är död, gäller rätten att ta undan egendom enligt första stycket endast för den efterlevande maken.

Vid bodelning skall först makarnas andelar i boet beräknas. Vid beräkningen av makarnas andelar i boet skall så mycket avräknas från en makes giftorättsgods att det täcker de skulder som den maken hade när talan om äktenskapsskillnad väcktes.

För sådana fordringar mot en make som är förenade med särskild förmånsrätt i makens enskilda egendom skall maken få täckning ur sitt giftorättsgods endast i den mån betalning inte kan erhållas ur den enskilda egendomen. Detsamma gäller skulder som maken har ådragit sig för underhåll eller förbättring av den enskilda egendomen eller som på annat sätt är att hänföra till denna.

Vad som återstår av makarnas giftorättsgods, sedan avdrag har gjorts för att skulderna skall täckas, skall läggas samman. Värdet av giftorättsgodset skall därefter delas lika mellan makarna.

Ett bodelningsavtal skall vara skriftligt och undertecknat av båda makarna. Ett bodelningsavtal kan registreras hos Skatteverket. Du kan använda den här mallen för att upprätta ett bodelningsavtal mellan dig och din make.

Om ni inte tycker att vår mall är tillräckligt bra så kan ni istället köpa » ett garanterat juridiskt korrekt bodelningsavtal för makar på juridiskadokument.nu. Mallarna på juridiskadokument.nu är upprättade av jurister på Thorlund Juristbyrå.

Uppdaterad: 2023-09-27 | Skapad av Mallar.biz | 37 689
Ladda hem bodelningsavtal makar »
Etiketter för denna mall: » arv » avtal » fastighet » kontrakt » rättegång » skilsmässa » tvist » word » äktenskap » bodelning

Utvalda mallar

Gåvobrev (103 459)
Arvskifte (81 532)
Testamente (46 241)
Bouppteckning (32 054)
Samboavtal (29 591)
Äktenskapsförord (19 755)
Anställningsavtal (18 660)
juridiskadokument.nu