Gratis mallar
Meny Sök Gratis mallar

Svaromål vid stämning | Gratis mall

Svaromål vid stämning | Gratis mall

Svaromål vid stämning är en gratis mall för göra invändningar och bestrida påståenden i en stämning som har riktats mot dig. Om du blir stämd måste du lämna ett svaromål där du antingen bestrider eller medger de yrkanden som ställs mot dig.

Vid förberedelsen till rättegång skall svaranden genast avge svaromål. I detta skall anges:
1. de invändningar om rättegångshinder som svaranden vill göra,
2. i vad mån kärandens yrkande medges eller bestrids,
3. om kärandens yrkande bestrids, grunden för detta med yttrande rörande de omständigheter, som käranden grundar sin talan på, och med angivande av de omständigheter som svaranden vill anföra samt
4. uppgift om de bevis som svaranden åberopar och om vad som skall styrkas med varje bevis. De skriftliga bevis som åberopas bör ges in samtidigt som svaromålet avges.

Under förberedelsen skall parterna var för sig ange de ytterligare omständigheter som de vill anföra samt yttra sig över vad motparten anfört. De skall också, i den mån det inte skett tidigare, uppge de bevis som de vill åberopa och vad de vill styrka med varje bevis. Skriftliga bevis som inte redan företetts skall genast framläggas. Parterna är skyldiga att på framställning av motparten uppge, vilka andra skriftliga bevis de innehar.

Rätten skall, allt efter målets beskaffenhet, vid förberedelsen verka för att tvistefrågorna blir klarlagda och att parterna anger allt som de vill åberopa i målet. Rätten skall genom frågor och påpekanden försöka avhjälpa otydligheter och ofullständigheter i parternas framställningar.

Rätten får bestämma att olika frågor eller delar av målet skall behandlas var för sig vid förberedelsen.

Du kan använda den här mallen för att avge svaromål för en stämning som har riktats mot dig.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2019-11-27 | Skapad av Domstolsverket | 6 088
Etiketter för denna mall: » avtal » kontrakt » rättegång » tvist
juridiskadokument.nu