Gratis mallar
Meny Sök Gratis mallar

Samboavtal | Gratis mall

Samboavtal | Gratis mall

Samboavtal är en gratis mall för att upprätta ett avtal mellan två personer som lever i ett samboförhållande. Ett avtal mellan sambos upprättas och undertecknas främst för att reglera de ekonomiska förhållandena mellan sambor.

Två personer som bor stadigvarande i gemensam bostad i ett partförhållande är sambor och deras förhållande regleras av sambolagen, sambolag (2003:376). Sambolagen innehåller bland annat regler om sambors egendom och hur egendom skall fördelas när ett samboförhållande upphör. Ett samboförhållande kan upphöra genom separation eller att en av parterna i ett samboförhållande dör. När ett samboförhållande upphör företas en bodelning antingen som bodelning mellan sambors eller som bouppteckning vid dödsfall.

Sambors egendom är inte helt och hållet gemensam såsom är fallet i ett äktenskap. Sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom om denna har förvärvats för gemensam användning. Det som inte är samboegendom är sambornas enskilda egendom och denna fördelas inte mellan samborna vid bodelning. Det som sambor förvärvar för enskild användning eller som förvärvas genom ett villkor om att egendomen skall vara enskild egendom är en sambos enskilda egendom. Gemensam samboegendom kan vara fast egendom såsom ett hus och lösöre såsom möbler och hushållsmaskiner. Det spelar ingen roll vem som har betalat för eller äger gemensam bostad eller bohag utan villkoret för att det skall vara samboegendom är att det har förvärvats för gemensam användning.

Sambor har inte underhållsskyldighet mot varandra, ärver inte automatiskt efter varandra, får enbart del av gemensam bostad och bohag vid bodelning och endast mamman har vårdnaden om barnen.

Sambor som vill hålla gemensam egendom isär mellan sig måste upprätta och underteckna ett samboavtal. Ett samboavtal kan innebära att all egendom som förvärvas oberoende av hur den skall användas skall vara den förvärvande och ägande sambons enskilda egendom. Ett samboavtal kan också förklara att viss egendom skall vara gemensam. Sambor som vill att viss egendom som tillhör och ägs av enbart en sambo skall vara gemensam kan även upprätta ett samäganderättsavtal som förklarar hur viss egendom ägs av respektive sambo.

Ett samboavtal skall vara skriftligt och undertecknat av samborna eller de blivande samborna, ett sådant här avtal behöver inte registreras. Du kan använda den här mallen för att upprätta ett samboavtal mellan dig och din sambo för att förklara hur egendom skall fördelas vid bodelning.

Om ni inte tycker att vår mall är tillräckligt bra så kan ni istället köpa » ett garanterat juridiskt korrekt samboavtal på juridiskadokument.nu. Mallarna på juridiskadokument.nu är upprättade av jurister på Thorlund Juristbyrå.

Uppdaterad: 2017-02-07 | Skapad av Mallar.biz | 16 242
Etiketter för denna mall: » arv » avtal » bodelning » dödsbo » fastighet » kontrakt » rättegång » tvist » word
juridiskadokument.nu