Gratis mallar
Meny Sök Gratis mallar

Register | Kategori

Här hittar du mallar för register. Register är förteckningar över objekt som används för att specificera ingående poster i en total bokföringspost. Ett register kan utgöra en databas för vidare bearbetning och rapportgenerering. Använd mallar till register för att snabba upp skapandet av register och för att få tips på vad som bör ingå i ett register.

Anläggningsregister | Gratis mall

Anläggningsregister är en gratis mall som kan användas till att föra register över ert företags anläggningstillgångar. Anläggningstillgångar är tillgångar som ett företag avser att använda stadigvarande, det vill säga tillgångar med en ekonomisk livslängd som är längre än 1 år.

Kundregister | Gratis mall

Kundregister är en gratis mall för att upprätta ett register över dina kunder. Ett kundregister är viktigt för att hålla information om företagets kunder och kunna föra statistik över omsättning för kunderna.

Kundreskontra | Gratis mall

Kundreskontra är en gratis mall för att föra register över kundfakturor och kundfordringar. Om ditt företag säljer på kredit och utfärdar kundfakturor till kunder så bör ert företag föra register över utfärdade kundfakturor.

Leverantörsregister | Gratis mall

Leverantörsregister är en gratis mall för att upprätta ett register över dina leverantörer. Ett leverantörsregister är viktigt för att hålla information om företagets leverantörer och kunna föra statistik över inköp från leverantörerna.

Leverantörsreskontra | Gratis mall

Leverantörsreskontra är en gratis mall för att föra register över leverantörsfakturor och leverantörsskulder. Om ditt företag gör inköp på kredit och erhåller leverantörsfakturor från leverantörer så bör ert företag föra register över erhållna leverantörsfakturor.

Produktregister | Gratis mall

Produktregister är en gratis mall för att upprätta ett register över varor och tjänster i ett företag. Ett produktregister är centralt i ett företag då produkter köps in, lagras och säljs för att uppnå en vinst i företaget.

Register för finansiella tillgångar | Gratis mall

Register för finansiella tillgångar är en gratis mall som används till att föra förteckning över finansiella tillgångar i ett företag. Motivet till att använda ett register för finansiella tillgångar är att hålla data om anskaffningsvärde och att beräkna resultat enligt skattemässiga grunder.

Register för tillgångar, eget kapital och skulder | Gratis mall

Register för tillgångar, eget kapital och skulder är en gratis mall för att upprätta en förteckning över tillgångar, eget kapital, avsättningar och skulder som inte redan finns förtecknade i ett särskilt register.

Spara lösenord på ett säkert sätt i datorn | Gratis mall

Spara lösenord på ett säkert sätt i datorn är en gratis mall som kan användas av dig som vill spara dina lösenord i en fil på datorn för att snabbt komma åt dessa lösenord men samtidigt göra det svårt för utomstående att få tag i dina lösenord.

juridiskadokument.nu