Gratis mallar
Meny Sök Gratis mallar

Protokoll vid fondemission | Gratis mall

Protokoll vid fondemission | Gratis mall

Protokoll vid fondemission är en gratis mall för att upprätta ett skriftligt protokoll med beslut om fondemission som har fattats på en extra bolagsstämma. Om det finns skäl att hålla bolagsstämma före nästa ordinarie årsstämma kan styrelsen, ägare med mer än 10 % av aktierna tillsammans eller en revisor kalla till extra bolagsstämma.

Vid en extra bolagsstämma kan aktieägarna ta beslut om fondemission genom att rösta i förhållande till det antal röster som deras aktier ger rätt till.

Följande finns att läsa om beslut för fondemission i kapitel 12 i aktiebolagslagen:
Förslaget till beslut
3 § Om bolagsstämman skall pröva en fråga om fondemission, skall styrelsen eller, om förslaget väcks av någon annan, förslagsställaren upprätta ett förslag till beslut enligt bestämmelserna i 4-7 §§.

4 § I förslaget till beslut om fondemission ska följande anges:
1. det belopp som aktiekapitalet ska ökas med,
2. om nya aktier ska ges ut i samband med ökningen av aktiekapitalet, och
3. i vilken utsträckning det belopp som aktiekapitalet ska ökas med ska tillföras aktiekapitalet
a. från fritt eget kapital,
b. från reservfonden,
c. från uppskrivningsfonden,
d. från fonden för utvecklingsutgifter, eller
e. genom uppskrivning av värdet på en anläggningstillgång.
Lag (2015:824).

5 § Om nya aktier skall ges ut i samband med fondemissionen, skall förslaget till beslut om fondemission också innehålla uppgifter om
1. hur många nya aktier som varje gammal aktie skall ge rätt till,
2. från vilken tidpunkt de nya aktierna skall ge rätt till utdelning, och
3. de nya aktiernas aktieslag, om det i bolaget finns eller kan ges ut aktier av olika slag.

6 § I förekommande fall skall förslaget till beslut om fondemission också innehålla uppgift om
1. huruvida förbehåll enligt 4 kap. 6, 8, 18 eller 27 § eller 20 kap. 31 § som gäller för gamla aktier i bolaget skall gälla även beträffande de nya aktierna,
2. att kuponger som hör till aktiebreven skall användas som fondaktierättsbevis,
3. att överskjutande fondaktierätter skall säljas enligt 11 kap. 9 §, och
4. avstämningsdagen, om bolaget är avstämningsbolag.

Avstämningsdagen får inte bestämmas så att den infaller innan beslutet om fondemission har registrerats.

Om emissionsbeslutet förutsätter ändring av bolagsordningen, skall också detta anges i förslaget.

Kompletterande information
7 § Om årsredovisningen inte skall behandlas på bolagsstämman, skall följande handlingar fogas till förslaget enligt 3 §:
1. en kopia av den årsredovisning som innehåller de senast fastställda balans- och resultaträkningarna, försedd med en anteckning om bolagsstämmans beslut om bolagets vinst eller förlust,
2. en kopia av revisionsberättelsen för det år årsredovisningen avser,
3. en redogörelse, undertecknad av styrelsen, för händelser av väsentlig betydelse för bolagets ställning vilka har inträffat efter det att årsredovisningen lämnades, samt
4. ett yttrande över den redogörelse som avses i 3, undertecknat av bolagets revisor.

Tillhandahållande av förslag till beslut m.m.
8 § Styrelsen ska hålla förslaget enligt 3 §, i förekommande fall tillsammans med de handlingar som anges i 7 §, tillgängligt för aktieägarna under minst två veckor närmast före den bolagsstämma där frågan om fondemission ska prövas.
Kopior av handlingarna ska genast och utan kostnad för mottagaren sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Handlingarna ska läggas fram på stämman.

I fråga om publika aktiebolag, vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, gäller 14 § i stället för denna paragraf. Lag (2010:1516).


Med hjälp av den här mallen kan du dokumentera ett beslut om fondemission som tagits på en årsstämma eller en extra bolagsstämma. En kopia av detta protokoll skall bifogas ändringsanmälan till bolagsverket.

Vill du sänka dina levnadsomkostnader? Hos Zmarta kan du spara pengar på privatlån, bilförsäkring, hemförsäkring, elavtal, bolån och företagslån med mera. Klicka här och bankpressa dina lån idag, du kanske även hittar något annat att spara pengar på.
Uppdaterad: 2019-11-27 | Skapad av Bolagsverket | 978
Etiketter för denna mall: » aktiebolag » aktier » protokoll » redovisning » revision » sammanträde » word
juridiskadokument.nu