Gratis mallar
Meny Sök Gratis mallar

Protokoll vid extra bolagsstämma | Gratis mall

Protokoll vid extra bolagsstämma | Gratis mall

Protokoll vid extra bolagsstämma är en gratis mall för att upprätta ett skriftligt protokoll med de beslut som har fattats på en sådan stämma. Om det finns skäl att hålla bolagsstämma före nästa ordinarie årsstämma kan styrelsen, ägare med mer än 10 % av aktierna tillsammans eller en revisor kalla till extra bolagsstämma.

Vid en bolagsstämma kan aktieägarna ta beslut i frågor som rör aktiebolaget genom att rösta i förhållande till det antal röster som deras aktier ger rätt till.

Följande finns att läsa om extra bolagsstämma i kapitel 7 i aktiebolagslagen:
13 § Om styrelsen anser att det finns skäl att hålla bolagsstämma före nästa ordinarie bolagsstämma, skall den kalla till extra bolagsstämma.

Styrelsen skall även kalla till extra bolagsstämma, om en revisor i bolaget eller ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget skriftligen begär att en sådan bolagsstämma sammankallas för att behandla ett angivet ärende. Kallelsen skall i så fall utfärdas inom två veckor från det att begäran kom in till bolaget.

15 § Bolagsstämman skall hållas på den ort där styrelsen har sitt säte. I bolagsordningen får det dock föreskrivas att stämman skall eller kan hållas på annan angiven ort i Sverige.

Om extraordinära omständigheter kräver det, får bolagsstämman hållas på annan ort än som anges i första stycket.

Aktieägares initiativrätt
16 § En aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid en bolagsstämma skall begära detta skriftligen hos styrelsen.

Ärendet skall tas upp vid bolagsstämman, om begäran har kommit in till styrelsen
1. senast en vecka före den tidpunkt då enligt 18-20 §§ kallelse tidigast får utfärdas, eller
2. efter den tidpunkt som anges i 1 men i sådan tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till bolagsstämman.


Med hjälp av den här mallen för protokoll vid extra bolagsstämma kan ni dokumentera de frågor och beslut som tagits upp på en sådan stämma. En kopia av ett sådant här protokoll skall bifogas ändringsanmälningar till bolagsverket.

Uppdaterad: 2017-02-07 | Skapad av Bolagsverket | 2 664
Etiketter för denna mall: » aktiebolag » protokoll » redovisning » revision » sammanträde » word
doxservr.se juridiskadokument.nu