Gratis mallar
Meny Sök Gratis mallar

Protokoll vid uppsägning av revisor | Gratis mall

Protokoll vid uppsägning av revisor | Gratis mall

Protokoll för uppsägning av revisor är en gratis mall för att upprätta ett skriftligt protokoll med beslut om uppsägning av revisor och godkännande av ny bolagsordning som fattats på en extra bolagsstämma.

Revisionsplikten för mindre privata aktiebolag avskaffas från och med den 1 november år 2010 innebärande att mindre privata aktiebolag inte behöver ha en revisor som granskar årsredovisningen för räkenskapsår som påbörjas efter den 31 oktober år 2010. Som mindre privata aktiebolag räknas inte privata aktiebolag som uppfyller mer än ett av följande villkor:

1. medelantalet anställda i bolaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 3,
2. bolagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 1,5 miljoner kronor,
3. bolagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 3 miljoner kronor.

Ett aktiebolag som inte behöver ha en revisor efter den 31 oktober år 2010 kan säga upp den nuvarande revisorn och behöver inte välja någon ny revisor. Revisorn kan sägas upp i förtid då det faktum att aktiebolaget inte måste ha en revisor utgör saklig grund för att säga upp revisorn i förtid. Ett beslut om att säga upp en revisor skall fattas på en bolagsstämma av aktieägarna och detta beslut kan fattas på den ordinarie årsstämman eller vid en extra bolagsstämma.

Det fattade beslutet om uppsägning av revisorn skall dokumenteras i ett skriftligt protokoll från bolagsstämman och detta protokoll skall bifogas den ändringsanmälan gällande uppsägning av revisorn som skickas till bolagsverket.

Innan avskaffandet av revisionsplikten så fanns det krav på att det måste finnas bestämmelser om revision i bolagsordningen. I samband med att revisorn sägs upp kan den punkt i bolagsordningen som innehåller bestämmelser om revisorer tas bort men behöver inte tas bort på grund av den lagförändring som föreslås i samband med att revisionsplikten avskaffas. Om en ändring görs i bolagsordningen så kan den nya bolagsordningen godkännas av bolagsstämman och dokumenteras i protokollet från bolagsstämman.

Du kan använda den här mallen för att upprätta ett protokoll med beslut om att revisorn sägs upp och att en ny bolagsordning antas. Detta protokoll skall bifogas den ändringsanmälan som skickas till bolagsverket.

Uppdaterad: 2017-02-07 | Skapad av Mallar.biz | 3 094Etiketter för denna mall: » aktiebolag » protokoll » redovisning » revision » sammanträde » uppsägning » word
juridiskadokument.nu doxservr.se