Gratis mallar
Meny Sök Gratis mallar

Årsredovisning | Gratis mall

Årsredovisning | Gratis mall

Årsredovisning är en gratis mall som du kan använda för att upprätta en årsredovisning för ditt företag. Aktiebolag, ekonomiska föreningar, handelsbolag med juridiska personer som delägare och andra större företag måste upprätta årsredovisning enligt bokföringslagen.

Det följande är ett utdrag ur kapitel 6 i bokföringslagen:
När den löpande bokföringen skall avslutas med en årsredovisning
1 § Företag som tillhör någon eller några av följande kategorier skall för varje räkenskapsår avsluta bokföringen med en årsredovisning och offentliggöra den enligt 2 §:
1. aktiebolag,
2. ekonomiska föreningar,
3. handelsbolag i vilka en eller flera juridiska personer är delägare,
4. företag som omfattas av lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag,
5. stiftelser som är bokföringsskyldiga enligt denna lag, dock inte stiftelser som får använda sina tillgångar uteslutande till förmån för medlemmar av en viss eller vissa släkter och som är bokföringsskyldiga endast på grund av 2 kap. 3 § första stycket, 6. företag som uppfyller mer än ett av följande villkor:
a) medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50,
b) företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 25 miljoner kronor,
c) företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50 miljoner kronor,
7. företag som är moderföretag i en koncern vilken uppfyller mer än ett av följande villkor:
a) medelantalet anställda i koncernen har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50,
b) koncernföretagens redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 25 miljoner kronor,
c) koncernföretagens redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50 miljoner kronor.

Vid tillämpningen av första stycket 7 b och c skall fordringar och skulder mellan koncernföretag, liksom internvinster, elimineras. Detsamma gäller för intäkter och kostnader som hänför sig till transaktioner mellan koncernföretag, liksom förändring av internvinst. Lag (2006:874).

Årsredovisningens innehåll m.m.
2 § En årsredovisning skall upprättas och offentliggöras enligt bestämmelserna i årsredovisningslagen (1995:1554) eller, i förekommande fall, lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag.


Du kan använda den här mallen för att upprätta en årsredovisning med förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och tilläggsupplysningar i noter. En årsredovisning skall upprättas i enlighet med årsredovisningslagen och rekommendationer från bokföringsnämnden, redovisningsrådet eller IFRS beroende på aktiebolagets storlek. Med hjälp av den här mallar för årsredovisning kan ni upprätta en årsredovisning i enlighet med årsredovisningslagen och bokföringsnämndens rekommendationer.

Uppdaterad: 2015-01-01  | Skapad av Mallar.biz

Ladda hem årsredovisning | gratis mall »

Etiketter för denna mall: bokföring redovisning bokslutcomments powered by Disqus

juridiskadokument.nu