Gratis mallar
Meny Sök Gratis mallar

Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar enligt K2 (BFNAR 2009:1) | Gratis mall

Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar enligt K2 (BFNAR 2009:1) | Gratis mall

Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar (K2 EK, BFNAR 2009:1) är en gratis mall som du kan använda för att upprätta en redovisning i enlighet med bokföringsnämndens allmänna råd för årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar och årsredovisningslagen.

En ekonomisk förening får upprätta sin årsredovisning i enlighet med BFNAR 2009:1 (K2 EK) om den ekonomiska föreningen är ett mindre företag enligt årsredovisningslagen (1995:1554). Ett mindre företag som är moderföretag i en större koncern som upprättar koncernredovisning får dock inte tillämpa det allmänna rådet.

Ett mindre företag är enligt årsredovisningslagen (1995:1554) ett företag som inte är ett större företag. Ett större företag är ett företag vars andelar, teckningsoptioner eller skuldebrev är noterade vid en börs, en auktoriserad marknadsplats eller någon annan reglerad marknad eller företag som uppfyller mer än ett av följande villkor:

a) medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50,
b) företagets redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor,
c) företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor.

Den här mallen för årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar är fullständig med hänsyn till vad som skall finnas med enligt BFNAR 2009:1 vilket innebär att du måste anpassa mallen till de poster som förekommer i din ekonomiska förening. Den här anpassningen i årsredovisningsmallen innebär förmodligen att mycket måste tas bort. Det finns inget som hindrar dig från att lägga till ytterligare beskrivningar och noter utöver de krav som finns.

När det gäller resultaträkningen och balansräkningen i denna mall för årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar så måste anpassningar göras så att resultaträkningen respektive de båda delarna för balansräkningen får plats på en sida.

En årsredovisning i enlighet med BFNAR 2009:1 och årsredovisningslagen (1995:1554) innehåller förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, ställda säkerheter, ansvarsförbindelser och tilläggsupplysningar med redovisningsprinciper och noter.

Den här mallen för årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar har upprättas som ett Word-dokument med inbäddade Excel-dokument. För att redigera ett inbäddat Excel-dokument så dubbelklickar du på ett dokument och gör sedan dina ändringar. Du kan kopiera ett inbäddat Excel-dokument genom att markera det och trycka CTRL C och sedan klistra in det genom att sätta markören någonstans i dokumentet och trycka CTRL V.

Du kan använda den här mallen för att upprätta en årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar i enlighet med BFNAR 2009:1 och årsredovisningslagen (1995:1554). Du måste ha Winzip eller Winrar för att kunna öppna den Zip-fil som mallarna är inbäddade i.

Uppdaterad: 2015-10-15  | Skapad av Mallar.biz

Ladda hem årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar enligt k2 (bfnar 2009:1) | gratis mall »

Etiketter för denna mall: bokföring redovisning bokslutcomments powered by Disqus

juridiskadokument.nu